Trzy lata WOES (2015-2018)

AID z ang. pomoc, first AID z ang. pierwsza pomoc.  

Czy to przypadek, że pierwsze litery nazw trzech z naszych działów układają się w taki skrót? Raczej tak, jednak jaki zgodny z prawdą. Animacja, Inkubacja i Doradztwo to trzy działy współpracujące w WOES na rzecz wsparcia (pomocy) osób, podmiotów i środowisk lokalnych! Czy stanowią pierwszą pomoc? Dla wielu środowisk zdecydowanie tak. Jakich działań podejmował się nasz AID podczas ostatnich trzech lat? Zapraszamy na podsumowanie

 

A

ANIMACJA

Dział animacji i partnerstw zajmuje się jak nazwa wskazuje animacją i budowaniem partnerstw lokalnych w WOES. Ogólnie rzecz ujmując jest to budowanie przyjaznego środowiska dla rozwijania ekonomii społecznej. Pod tym pojęciem kryje się wiele działań, których realizacji podejmuje się animacja.

 

Zaczęliśmy od analizy!

 

Pierwszym etapem działań animacji w WOES w 2015 roku była pogłębiona diagnoza sytuacji subregionu.

W rezultacie przygotowane zostały następujące diagnozy:

 • diagnoza powiatu konińskiego;
 • diagnoza powiatu kolskiego;
 • diagnoza powiatu tureckiego;
 • diagnoza powiatu gnieźnieńskiego;
 • diagnoza powiatu wrzesińskiego;
 • diagnoza powiatu słupeckiego.

 

W każdej z diagnoz nasi specjaliści zawarli takie elementy jak: analiza danych zastanych, analiza oparta na wywiadach środowiskowych oraz analiza potencjału. Umożliwiając tym samym odpowiedź na pytania – Jak jest?; Jak powinno być?;  Co możemy zrobić, aby było lepiej? (dlaczego nie jest tak, jak powinno być?)

Na tej podstawie przystąpiliśmy do działania!

 

Sieciowanie

 

W ramach WOES (2015-2018) odbyło się wiele spotkań i wydarzeń, których celem była integracja, edukacja i wsparcie środowisk lokalnych. Były to wydarzenia, w których uczestniczyli interesariusze środowisk lokalnych.

Wśród nich m.in.

Wielkopolskie Forum Ekonomii Społecznej – grudzień 2015  

Spotkanie Sieciujące Podmiotów Reintegracyjnych – maj 2016

Wielkopolskie Forum Ekonomii Społecznej – październik 2016

Wielkopolskie Forum Ekonomii Społecznej – marzec 2018

Spotkanie Sieciujące Podmiotów Reintegracyjnych – maj 2018

Spotkanie Sieciujące Podmiotów Reintegracyjnych – sierpień 2018

 

Wizyty studyjne

 

Podczas trzech ostatnich lat poszukiwaliśmy inspiracji i inspirowaliśmy innych w trakcie licznych wizyt studyjnych.

Organizowaliśmy wizyty studyjne podczas, których uczestnicy mogli poznać podmioty ekonomii społecznej z województwa wielkopolskiego. Odwiedzaliśmy m.in. Spółdzielnię Socjalną Aktywni, Spółdzielnię Socjalną Czilii, Spółdzielnię Socjalną Wspólny Sukces, Spółdzielnię Socjalną Równe Szanse, Spółdzielnię Socjalną Furia.

 

Sesje dialogowe

 

Nasi animatorzy w celu wspierania środowisk lokalnych organizowali również liczne sesje dialogowe.

Wśród nich m.in.

Sesja dialogowa w Brudzewie dotycząca licznych problemów obecnych na terenach pokopalnianych, głównie trudności związanych z sytuacją osób bezrobotnych.

Sesja dialogowa w Brudzewie, której celem była integracja środowiska senioralnego.

Sesja w środowisku konińskim dot. działań kulturalnych. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy lokalnego środowiska artystów. Wzmocnienie infrastruktury kulturalnej.

Sesja  wskazująca możliwości rozwoju ekonomii społecznej w środowisku gnieźnieńskim.

 

Partnerstwa

 

Stanowiące kolejny krok w rozwiązywaniu problemów i w procesie wzmacniania lokalnych środowisk lokalnych partnerstwa, były bardzo ważnym elementem działań animacji.

W sumie, w przeciągu 3 lat przy wsparciu WOES zawiązano 30 partnerstw.

Wśród nich, m.in.

Partnerstwo na rzecz rewitalizacji Gminy i Miasta Tuliszków;

Partnerstwo na rzecz rewitalizacji Gminy i Miasta Stawiszyn;

Partnerstwo na rzecz rewitalizacji Gminy Kawęczyn;

Partnerstwo na rzecz przyjaznej infrastruktury dla Osób ze Spektrum Autyzmu.

 

I

INKUBACJA

Wsparcie inkubacyjne i finansowe WOES. Łącznie wsparciem dotacyjnym objęto 39 przedsiębiorstw społecznych, w tym: 27 nowych przedsiębiorstw społecznych i 12 istniejących przedsiębiorstw społecznych.

W ramach całego wsparcia inkubacyjnego i dotacyjnego WOES utworzono łącznie 248 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych z terenu subregionu konińskiego.

 

Przedsiębiorstwa

 

Przedsiębiorstwa społeczne, które utworzyły nowe miejsca pracy w ramach działań inkubacyjnych WOES to m.in.

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Kraśnica”, Konin

Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum, Konin

Spółdzielnia Socjalna Sport I Rehabilitacja, Konin

Spółdzielnia Socjalna Czilii, Gniezno

Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna Nasza Przyszłość, Sompolno

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Multi – Bruk, Borowo

Spółdzielnia Socjalna Psarvard, Gniezno

Spółdzielnia Socjalna Ale Smacznie, Dąbie

Spółdzielnia Socjalna Efekt, Kleczew

Spółdzielnia Socjalna Na Winiarach, Gniezno

Słupecka Spółdzielnia Socjalna, Słupca

Spółdzielnia Socjalna Aktywni, Koło

Spółdzielnia Socjalna Finezja, Konin

Spółdzielnia Socjalna Open Technologies, Oddziały W Słupcy I Koninie

Fundacja Aktywni Bez Barier, Września

Fundacja Reha +, Września

Spółdzielnia Socjalna Komunalka Rzgów, Rzgów

Spółdzielnia Socjalna Razem Do Sukcesu, Kramsk

Spółdzielnia Socjalna Inter Media, Kleczew

Spółdzielnia Socjalna Powrócisz Tu, Turek

Spółdzielnia Socjalna Kupujesz – Darujesz – Pomagasz, Konin

Spółdzielnia Socjalna Elpidia, Konin

Spółdzielnia Socjalna Coś Zdrowego

Spółdzielnia Socjalna Od Deski Do Deski, Brudzew

Spółdzielnia Socjalna Dobry Adres, Słupca

 

Szkolenia

 

Wsparcie inkubacyjne i dotacyjne WOES to również szkolenia i doradztwo. W ramach wsparcia szkoleniowo – doradczego ścieżki inkubacji WOES zrealizowano takie działania jak:

Szkolenia dla założycieli, kadry zarządzającej oraz przyszłych pracowników przedsiębiorstw społecznych, w tym z tworzenia biznesplanu PS, w tym:

 • wprowadzenie do ekonomii społecznej
 • źródła finansowania przedsiębiorstwa:
 • zamówienia społecznie odpowiedzialne
 • biznesplan prowadzenia działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa społecznego
 • marketing i promocja przedsiębiorstwa społecznego
 • bezpieczne i dobre warunki pracy w przedsiębiorstwie społecznym

W czterech edycjach szkoleń wskazanych powyżej wzięły udział łącznie 453 osoby.

W ramach wsparcia WOES zrealizowano również liczne szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników przedsiębiorstw społecznych. Wśród nich m.in.

 • prawo jazdy (różnych kategorii) i inne uprawnienia związane z kierowaniem pojazdami;
 • praca z osobami z niepełnosprawnościami;
 • inne szkolenia specjalistyczne, takie jak: gastronomiczne, kursy szkolenia i szycia czy operator pilarek mechanicznych.

 

Nabory

 

W ramach wsparcia dotacyjnego przeprowadzono cztery edycje (nabory), w których wzięło udział łącznie 90 podmiotów/grup inicjatywnych. Zgodnie z Regulaminem udzielania wsparcia finansowego, umowy o udzielenie dotacji zawarto z 39 przedsiębiorstwami społecznymi.

 

D

DORADZTWO

Doradztwo ogólne, specjalistyczne i biznesowe w ramach WOES udzielane było przez doradców Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES).

Wśród zadań jakich podejmowali (i podejmują) się doradcy warto wymienić m.in.

– diagnozowaniu i analizie potrzeb grup inicjatywnych

– opracowywaniu i nadzorze nad realizacją indywidualnych ścieżek wsparcia dla grup/podmiotów

– udzielaniu ogólnego wsparcia w zakresie zakładania podmiotów ekonomii społecznej (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów), rejestrowaniu działalności PES, zewnętrznych źródeł finansowania działalności społecznej i gospodarczej podmiotów ekonomii społecznej, prowadzeniu działalności statutowej PES;

– stałym monitoring przebiegu wsparcia dla grupy/podmiotu znajdującego się pod opieką doradcy;

– diagnozowanie szczegółowych potrzeb i potencjału biznesowego PES znajdujących się pod opieką doradcy biznesowego;

– świadczenie doradztwa o charakterze branżowym, związanego z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej, dopasowanego do indywidualnych potrzeb PES;

 

Doradztwo specjalistyczne

 

Dodatkowo w ramach WOES doradcy realizowali tzw. doradztwo specjalistyczne. Wśród takich specjalistycznych obszarów znajdował się m.in. marketing w ramach, którego PES mogły skorzystać z wsparcia w zakresie:

 • planowania marketingowego,
 • kształtowania elastyczności ofertowej,
 • polityki kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
 • opracowania/modyfikacji strategii marketingowej,
 • badania rynku,
 • wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta,
 • nawiązania i rozwoju współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.

Doradztwo specjalistyczne świadczono również w obszarach: zarządzania, księgowości, finansów i mediacji. Realizowano również doradztwo psychologiczne, w zakresie pracy socjalnej, doradztwo zawodowe oraz doradztwo prawne.

 

1091 osób 

 

W ramach doradztwa kluczowego ogólnego i biznesowego dla PES łącznie wsparciem doradczym objęto 221 podmiotów ekonomii społecznej W trakcie trzyletniej działalności WOES z doradztwa kluczowego skorzystało 1091 osób.

Wsparciem w zakresie doradztwa specjalistycznego objęto 162 podmioty ekonomii społecznej, co stanowiło 5128,5 godziny doradztwa!

 

Więcej informacji dotyczących działalności Ośrodka w latach 2015-2018 można znaleźć w publikacji Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej. 

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content