WOES – szkolenia zawodowe – czerwiec 2016

Specjalnie dla przyszłych pracowników podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych przygotowaliśmy ofertę bezpłatnych szkoleń zawodowych. Szkolenia mają na celu podnoszenie i doskonalenie umiejętności zawodowych. Co istotne, w ramach szkoleń uczestnicy mają okazję do zdobycia nowych umiejętności zawodowych, które będą przydatne podczas pracy na nowym stanowisku pracy w PES/PS. 

W szkoleniach zawodowych mogą brać udział uczestnicy projektu, którzy:

– będą przyszłymi pracownikami przedsiębiorstw społecznych założonych lub wspartych w ramach ścieżki inkubacyjnej i dotacyjnej WOES (więcej informacji w Regulaminie)

Rekrutacja na szkolenia rozpoczyna się już 13 czerwca 2016 roku. Wszystkie osoby zainteresowane, które spełniają kryteria – serdecznie zapraszamy do  składania wniosku o szkolenie zawodowe do biura WOES w Koninie przy ul. 3 maja 26.

 
Decyzję o skierowaniu na szkolenie podejmuje realizator, czyli Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych prowadzące Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej. 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Szczegółowe informacje:

 

Szkolenia zawodowe w ramach reintegracji zawodowej (RZ) przyszłych pracowników
podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych 
Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej. 

Szkolenie zawodowe realizowane w ramach działań Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Realizatora, które jest zindywidualizowaną formą wsparcia mającą na celu reintegrację zawodową oraz podnoszenie i doskonalenie umiejętności zawodowych przyszłych pracowników podmiotów ekonomii społeczne i przedsiębiorstw społecznych, w szczególności poprzez przekwalifikowanie pod kątem nowoutworzonego stanowiska pracy (nabycie nowych umiejętności zawodowych), podniesienie dotychczasowych umiejętności zawodowych bądź zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych lub uprawnień.

Udział w szkoleniu zawodowym mogą wziąć osoby, które:

 • są uczestnikami projektu pn. „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” i mają ustaloną Indywidualną diagnozę potrzeb,
 • zamieszkują na terenie subregionu konińskiego,
 • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. spełniają przesłanki, o których mowa
  w rozdziale 3 pkt 20 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz spełniają przesłanki, o których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne 

Projekt pn. Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer projektu: RPWP.07.03.02-30-0002/15.

Strona internetowa projektu: www.woes.pl

Adres mailowy projektu: biuro@spoldzielnie.org

 

Szkolenia zawodowe są dla uczestnika bezpłatne.

 

WOES Regulamin szkoleń zawodowych czerwiec 2016 pdf

WOES WNIOSEK O SZKOLENIE ZAWODOWE CZERWIEC 2016

WOES Umowa na szkolenia zawodowe – czerwiec 2016 pdf

 

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content