Ośrodek

Od 2010 roku nieprzerwanie prowadzimy  Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej. Jest to Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej. 

 

Czym jest Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES)?

 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej to instytucje zajmujące się kompleksowym wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej i osób indywidualnych zainteresowanych uruchomieniem przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej. OWESy zobowiązane są świadczyć usługi doradcze w sferach prawnych, księgowych czy marketingowych, organizować szkolenia i warsztaty oraz wspierać rozwój partnerstw lokalnych. Od 2015 roku Ośrodki muszą posiadać akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 

 

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).
 
 

Informacje o projekcie WOES (2023-2028)

 

Nazwa projektu: Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu 

Projekt Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Wartość całego projektu: 29 311 365,00 zł

Dofinansowanie: 28 568 646,00 zł
– w tym UE (EFS +): 20 517 955,50 zł
– w tym Budżet Państwa: 8 050 690,50 zł

 

Zadania i działania w ramach WOES

Zadania i działania jakie podejmujemy w ramach Projektu oraz cele jakie będą w ramach Projektu realizowane określa m.in. Ustawa z 5 sierpnia 2022 roku o ekonomii społecznej, szczególnie Art. 29.1.

Usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej obejmują działania w zakresie:

1) animacji lokalnej, polegającej na upowszechnianiu idei i zasad ekonomii społecznej, pobudzaniu aktywności społecznej w społecznościach lokalnych oraz inicjowaniu i rozwoju międzysektorowych partnerstw lokalnych;

2) tworzenia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz wspierania prowadzonej przez nie działalności, a także finansowania powstawania w nich miejsc pracy;

3) wsparcia działań reintegracyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwo społeczne, w tym wsparcia w tworzeniu planów reintegracyjnych, o których mowa w art. 6 ust. 1, oraz finansowania tych działań;

4) wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

5) wzmacniania potencjału kadrowego, finansowego i innowacyjnego podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz udzielania im wsparcia biznesowego.

6) rozwój społecznie odpowiedzialnych i zielonych zamówień publicznych, współpraca z JST – wsparcie PES/PS w ubieg. się o zamówienia;

7) współpraca z biznesem tradycyjnym, m. in. w zakresie raportowania i wdrażania ESG; Wsparcie PES i PS wpisuje się w przyjęty przez KE Plan dział. na rzecz pobudzenia gosp. społ. i tworz. miejsc – Social Economy Action Plan.

 

Dla kogo?

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej działa na terenie Wielkopolski. Jego działalność  jest wszystkim mieszkańcom regionu, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców subregionu konińskiego. Do subregionu konińskiego należą: miasta Konin i Gniezno oraz powiaty: koniński, kolski, turecki, słupecki, gnieźnieński oraz wrzesiński. 

Działania WOES są w szczególności dla:
– podmiotów ekonomii społecznej i ich kadrze zarządzającej oraz pracownikom;
– osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonym społecznie;
– osób planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej lub podjęcie pracy w podmiocie ekonomii społecznej;
– osób prawnych planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej.

 

Nasze działania realizujemy w sposób dostępny dla wszystkich!

Odwiedzając nasze biura (w Koninie i w Poznaniu) możecie skorzystać z podjazdów lub z windy. Sale szkoleniowe w których się spotkamy są na jednym poziomie – wszystko by było Wam jeszcze wygodniej. Dbamy o Wasz komfort zapewniając dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami toalety. Podobnie nasze szkolenia, wydarzenia i warsztaty, odbywają się w miejscach, które nie ograniczają dostępności. 

Wydawane przez nasz Ośrodek publikacje i materiały informacyjne są dostępne zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. 

Katalog publikacji online 

Wersje cyfrowe magazynów SOC

Naszych materiałów możecie również posłuchać – #CzytamySOC

 

Każde wsparcie i wszystkie działania są realizowane zgodnie z polityką równości szans i równości dostępu do usług, ze szczególnym uwzględnieniem równości płci (równości kobiet i mężczyzn), dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równego traktowania wszystkich odbiorców/klientów/beneficjentów ostatecznych/uczestników projektu oraz niedyskryminowania odbiorców/klientów/beneficjentów ostatecznych/uczestników projektu.

 

Cele Projektu:

Zadania i działania jakie podejmujemy w ramach Projektu oraz cele jakie będą w ramach Projektu realizowane określa m.in. Ustawa z 5 sierpnia 2022 roku o ekonomii społecznej, szczególnie Art. 29.1. 

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie konińskim (czas realizacji działań:1.07.2023 r. do 31.12.2028 roku) poprzez:
1. utworzenie i utrzymanie 237 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS) dla osób wskazanych w art. 2 pkt 6 ustawy roku o ekonomii społecznej;
2. poprawę sytuacji na rynku i dostępu do usług rozwojowych 130 podmiotów ekonomii społecznej (PES) z subregionu konińskiego (w tym 13 PES do 31.12.2024 r.) i 15 PES spoza, a także:
a) wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS (stawki jednostkowe);
b) świadczenie usług wspierających rozwój PES i PS, m. in. usług animacyjnych, inkubacyjnych, odpowiadających na wyzwania związane z deinstytucjonalizacją i zrównoważonym rozwojem (w tym w gospodarce o obiegu zamkniętym i odnawialnych źródłach energii) i wyzwań demograficznych, promocyjnych, edukacyjnych, szkoleniowych, zgodnie z KPRES i standardami określonymi w ustawie o ekonomii społecznej;
c) wspieranie realizacji indywidualnego procesu reintegracji w PS (św. reintegracyjne oraz wsparcie IPR),

 

Planowane efekty projektu WOES:

Liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem w projekcie – 261 osób

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem – 130 podmiotów

Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych – 237 miejsca pracy

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 166 osób

Liczba miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych utrzymanych przez 12 miesięcy – pełny etat – 237 miejsc pracy. 

 

Informacje o projekcie WOES (2023-2027)

Nazwa projektu: Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu (więcej informacji http://spoldzielnie.org/)

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+)

Działanie 6.11 Podmioty ekonomii społecznej

Numer projektu: FEWP.06.11-IZ.00-0002/23
 

Działania projektowe rozpoczęto 1 lipca 2023 roku a zakończone zostaną 31 grudnia 2028 roku. 

 

#FunduszeEu #FunduszeEuropejskie

 

Oferta Ośrodka 

W ramach działalności Ośrodka przygotowaliśmy szeroki wachlarz wsparcia. Są to między innymi: 

 • wsparcie badawcze,
 • inkubacja przedsiębiorstw społecznych oraz wsparcie merytoryczne w tworzeniu i rozwoju: spółdzielni socjalnych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz spółdzielni uczniowskich,
 • bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
  i podmiotach ekonomii społecznej,
 • wsparcie szkoleniowe i inkubacja przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • wsparcie doradcze i usługi na rzecz przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej,
 • wsparcie promocyjne i marketingowe, działania sieciujące.

 Korzystanie z oferty Ośrodka jest nieodpłatne. Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami w Poznaniu i Koninie. 

 

Oferta usług OWES 2020

 

Oferta wsparcia finansowego WOES pdf

 

KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

 

REGULAMIN WSPARCIA MARKETINGOWEGO ORAZ PROMOCYJNEGO NA RZECZ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
I PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

 

Polecamy: Wsparcie dla PES od BGK – pięć instrumentów finansowych!

 

Skargi i wnioski

Wszelkie uwagi do pracy OWES oraz jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej można zgłaszać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informacje szczegółowe na stronie MRPiPS.

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content