Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny

Nabór do ścieżki dotacyjnej WOES dla istniejących PS.

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych prowadzące Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej ogłasza nabór formularzy rekrutacyjnych w związku z ubieganiem się o bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej.

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO CZĘŚCI INKUBACYJNEJ I DOTACYJNEJ
DLA ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIEBIORSTW SPOŁECZNYCH
W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ (WOES)

NR RPWP.07.03.02-30-0002/15

 

Serdecznie zapraszamy istniejące przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane finansowymi formami wsparcia (dotacja wraz z usługami towarzyszącymi, w tym wsparciem pomostowym finansowym) do złożenia odpowiedniego Formularza Rekrutacyjnego osobiście bądź przesyłką pocztową do Biura WOES przy ulicy ul. 3 Maja 26 w Koninie do 13 listopada 2017 roku do godz. 15.00.

Decyduje data wpływu dokumentów do biura WOES.

 

Dokumentacja niezbędna do zakwalifikowania do projektu – odpowiednio:

 1. Formularz rekrutacyjny dla istniejących przedsiębiorstw społecznych w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych wraz z załącznikami;
 2. Oświadczenie o sytuacji finansowej i społeczno – gospodarczej przedsiębiorstwa wraz z proponowaną formą zabezpieczenia dotacji;
 3. Złożenie wypełnionej i podpisanej „Listy sprawdzającej do weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego” stanowiącej załącznik numer 2 do Rekomendacji Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego z dnia 26 kwietnia 2017 roku – w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

 

Osoby i podmioty ekonomii społecznej chętne do udziału w projekcie powinny:

 1. Zapoznać się z dokumentacją dot. dotacji dostępną na stronie internetowej woes.pl w zakładce „dotacje”, w sekcji „dokumenty do pobrania”, w tym w szczególności z Regulaminem udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne,
 2. Skontaktować się z personelem WOES – z Biurem projektu WOES pod numerem telefonu 63 245 589 lub pod adresem mailowym woes@spoldzielnie.org lub bezpośrednio w siedzibie WOES przy ul. ul. 3 Maja 26 w Koninie,
 3. Zgłosić z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie odpowiedniego Formularza rekrutacyjnego,
 4. Pomyślnie przejść procedurę rekrutacyjną.

 

Procedura rekrutacyjna składa się  z następujących etapów:

 1. Złożenie Formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami,
 2. Ocena formalna i merytoryczna złożonych dokumentów,
 3. Spotkanie z Komisją Rekrutacyjną, w tym z psychologiem i doradcą zawodowym,
 4. Opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia (ISW).

 

W przypadku pytań bądź problemów z dokumentacją prosimy o kontakt z Biurem projektu WOES pod numerem telefonu 63 245 589 lub pod adresem mailowym  woes@spoldzielnie.org lub w celu uzyskania informacji bezpośrednio w siedzibie WOES przy ul. ul. 3 Maja 26 w Koninie. Informacji ponadto udzielają:

 

Dział animacji lokalnej i partnerstw

Jarosław Wypyszyński

jarekwypyszynski@gmail.com

tel. 518 359 273

 

Dział doradztwa

Jacek Andrzejewski – doradca kluczowy

jacek.andrzejewski@spoldzielnie.org

tel. 601 140 404

Dawid Zbawicki – doradca kluczowy

dawid.zbawicki@spoldzielnie.org

tel. 665 999 097

Marek Gruchalski – specjalista ds. ekonomii społecznej/doradca kluczowy

marekgruchalski@gmail.com tel. 799 117 944

 

Uwaga! 

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych wyraźnie zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści informacji i dokumentów zamieszczonych na stronie, odnoszących się do Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej, w szczególności w przypadku zmiany zapisów dokumentów projektowych, zmiany zapisów określonych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie, mających wpływ na treść stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie. Stowarzyszenie ze swojej strony przy tworzeniu ww. informacji i dokumentów dochował należytej staranności, jednakże ich ostateczna treść jest niezależna od Stowarzyszenia, działającego w ramach projektu oraz zgodnie z ustalonymi w nim zasadami. 

 

Załączniki:

WOES OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

WOES DOTACJE – WPROWADZENIE

Regulamin-wsparcia-finansowego-z-zalacznikami

WOES-FORMULARZE-ISTNIEJĄCE-PS

Zalacznik_Rekomendacje MRPiPS i MR

KPRES – DZIAŁANIE 1.4 – KRYTERIA PREMIUJĄCE OWES

KRAJOWY PROGRAM EKONOMII SPOŁECZNEJ

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. 3 Maja 26 | 62-500 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content