Wsparcie finansowe WOES – V nabór wniosków z biznesplanami

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o wydłużeniu naboru wniosków  o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne  wraz z biznesplanami i innymi wymaganymi dokumentami – wyłącznie dla istniejących przedsiębiorstw społecznych, piątego naboru do ścieżki inkubacji i wsparcia finansowego WOES (wyłącznie uczestników projektu, którzy ukończyli cykl szkoleniowo – doradczy inkubacji WOES) do 8 grudnia 2017 roku do godziny 13.00

Wszystkie inne zapisy ogłoszenia o naborze wniosków pozostają bez zmian.
W przypadku pytań prosimy o kontakt.
********************************************************************************************************************************
 

Wszystkie grupy, które brały udział w V naborze do ścieżki inkubacji i wsparcia finansowego WOES zapraszamy do złożenia biznesplanu*. 

Już od 22 listopada 2017 roku można składać biznesplany wraz z kompletem niezbędnych dokumentów (szczegóły poniżej). 

Termin rozpoczęcia naboru: 22 listopada 2017 roku
Termin zakończenia naboru: 6 grudnia 2017 roku do godziny 15.00

 

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego
na utworzenie nowego miejsca pracy
w istniejących przedsiębiorstwach społecznych
wraz z biznesplanami i innymi wymaganymi dokumentami

Szanowni Państwo,
Działając na podstawie § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne

Ogłaszamy nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z biznesplanami i innymi wymaganymi dokumentami – wyłącznie dla istniejących przedsiębiorstw społecznych, piątego naboru do ścieżki inkubacji i wsparcia finansowego WOES (wyłącznie uczestników projektu, którzy ukończyli cykl szkoleniowo – doradczy inkubacji WOES)

Miejsce składania wniosków (przyjmowania dokumentów):

Biuro Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w Koninie przy ulicy 3 Maja 26, 62 – 500 Konin. Wnioski należy składać osobiście w biurze WOES bądź wysłać pocztą/kurierem na adres biura WOES. W przypadku wysłania pocztą/kurierem decyduje data i godzina wpływu do biura WOES. Nie ma możliwości złożenia wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt osobiście w biurze WOES w Koninie, pod numerem telefonu 63 245 58 29 lub drogą mailową: jacek.andrzejewski@spoldzielnie.org lub woes@spoldzielnie.org.

 

Załączniki:

KPRES – DZIAŁANIE 1.4 – KRYTERIA PREMIUJĄCE WOES

KRAJOWY PROGRAM EKONOMII SPOŁECZNEJ

WOES – REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO 1 LUTEGO 2017

WOES DOTACJE – WPROWADZENIE 1 LUTEGO 2017 (3)

WOES OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 22 LISTOPADA 2017 (1)

WOES OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 22 LISTOPADA 2017

WOES OŚWIADCZENIE OSOBY, KTÓRA ZOSTANIE ZATRUDNIONA – 1 LUTEGO 2017

WOES REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

WOES Z 1 Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego 1 lutego 2017

WOES Z 3 Biznesplan 1 lutego 2017

WOES Z 15 Karta oceny formalnej 1 lutego 2017

WOES Z 19 Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1 lutego 2017

WOES Z 24 Katalog wydatków w ramach wsparcia pomostowego 1 lutego 2017

WOES ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 1 LUTEGO 2017

 

Uwaga! 

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych wyraźnie zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści informacji i dokumentów zamieszczonych na stronie, odnoszących się do Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej, w szczególności w przypadku zmiany zapisów dokumentów projektowych, zmiany zapisów określonych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie, mających wpływ na treść stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie. Stowarzyszenie ze swojej strony przy tworzeniu ww. informacji i dokumentów dochował należytej staranności, jednakże ich ostateczna treść jest niezależna od Stowarzyszenia, działającego w ramach projektu oraz zgodnie z ustalonymi w nim zasadami. 

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content