Nabór do ścieżki dotacyjnej WOES dla istniejących PS.

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych prowadzące Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej ogłasza nabór formularzy rekrutacyjnych w związku z ubieganiem się o bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej.

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO CZĘŚCI INKUBACYJNEJ I DOTACYJNEJ
DLA ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIEBIORSTW SPOŁECZNYCH
W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ (WOES)

NR RPWP.07.03.02-30-0002/15

 

Serdecznie zapraszamy istniejące przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane finansowymi formami wsparcia (dotacja wraz z usługami towarzyszącymi, w tym wsparciem pomostowym finansowym) do złożenia odpowiedniego Formularza Rekrutacyjnego osobiście bądź przesyłką pocztową do Biura WOES przy ulicy ul. 3 Maja 26 w Koninie do 13 listopada 2017 roku do godz. 15.00.

Decyduje data wpływu dokumentów do biura WOES.

 

Dokumentacja niezbędna do zakwalifikowania do projektu – odpowiednio:

 1. Formularz rekrutacyjny dla istniejących przedsiębiorstw społecznych w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych wraz z załącznikami;
 2. Oświadczenie o sytuacji finansowej i społeczno – gospodarczej przedsiębiorstwa wraz z proponowaną formą zabezpieczenia dotacji;
 3. Złożenie wypełnionej i podpisanej „Listy sprawdzającej do weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego” stanowiącej załącznik numer 2 do Rekomendacji Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego z dnia 26 kwietnia 2017 roku – w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

 

Osoby i podmioty ekonomii społecznej chętne do udziału w projekcie powinny:

 1. Zapoznać się z dokumentacją dot. dotacji dostępną na stronie internetowej woes.pl w zakładce „dotacje”, w sekcji „dokumenty do pobrania”, w tym w szczególności z Regulaminem udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne,
 2. Skontaktować się z personelem WOES – z Biurem projektu WOES pod numerem telefonu 63 245 589 lub pod adresem mailowym woes@spoldzielnie.org lub bezpośrednio w siedzibie WOES przy ul. ul. 3 Maja 26 w Koninie,
 3. Zgłosić z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie odpowiedniego Formularza rekrutacyjnego,
 4. Pomyślnie przejść procedurę rekrutacyjną.

 

Procedura rekrutacyjna składa się  z następujących etapów:

 1. Złożenie Formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami,
 2. Ocena formalna i merytoryczna złożonych dokumentów,
 3. Spotkanie z Komisją Rekrutacyjną, w tym z psychologiem i doradcą zawodowym,
 4. Opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia (ISW).

 

W przypadku pytań bądź problemów z dokumentacją prosimy o kontakt z Biurem projektu WOES pod numerem telefonu 63 245 589 lub pod adresem mailowym  woes@spoldzielnie.org lub w celu uzyskania informacji bezpośrednio w siedzibie WOES przy ul. ul. 3 Maja 26 w Koninie. Informacji ponadto udzielają:

 

Dział animacji lokalnej i partnerstw

Jarosław Wypyszyński

jarekwypyszynski@gmail.com

tel. 518 359 273

 

Dział doradztwa

Jacek Andrzejewski – doradca kluczowy

jacek.andrzejewski@spoldzielnie.org

tel. 601 140 404

Dawid Zbawicki – doradca kluczowy

dawid.zbawicki@spoldzielnie.org

tel. 665 999 097

Marek Gruchalski – specjalista ds. ekonomii społecznej/doradca kluczowy

marekgruchalski@gmail.com tel. 799 117 944

 

Uwaga! 

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych wyraźnie zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści informacji i dokumentów zamieszczonych na stronie, odnoszących się do Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej, w szczególności w przypadku zmiany zapisów dokumentów projektowych, zmiany zapisów określonych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie, mających wpływ na treść stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie. Stowarzyszenie ze swojej strony przy tworzeniu ww. informacji i dokumentów dochował należytej staranności, jednakże ich ostateczna treść jest niezależna od Stowarzyszenia, działającego w ramach projektu oraz zgodnie z ustalonymi w nim zasadami. 

 

Załączniki:

WOES OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

WOES DOTACJE – WPROWADZENIE

Regulamin-wsparcia-finansowego-z-zalacznikami

WOES-FORMULARZE-ISTNIEJĄCE-PS

Zalacznik_Rekomendacje MRPiPS i MR

KPRES – DZIAŁANIE 1.4 – KRYTERIA PREMIUJĄCE OWES

KRAJOWY PROGRAM EKONOMII SPOŁECZNEJ

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content