Zmiany w prawie – przedsiębiorstwa społeczne

Koniec roku 2015 i początek roku 2016 to okres, w którym zaszło wiele zmian w aktach prawnych dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz zlecania usług użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej i przedsiębiorstwom społecznym. Pisze o nich radca prawny i specjalista ds. ekonomii społecznej, Marek Gruchalski

 

Część I : Przedsiębiorstwa społeczne

Zamówienia publiczne dla spółdzielni socjalnych

Kilka ważnych zmian udało się przeprowadzić jeszcze w ubiegłym roku. Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw wprowadzono kilka istotnych zmian do ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651  z późn. zm.), dotyczących katalogu członków założycieli i pracowników spółdzielni oraz możliwości udzielania zamówień publicznych do 30 tysięcy euro wyłącznie spółdzielniom socjalnym. Zmiany obowiązują od 24 października 2015 r.

Nie są to jedyne zmiany w prawie zamówień publicznych w kontekście funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Obecnie przedmiotem prac parlamentu jest projekt zmian w systemie prawa zamówień publicznych, stanowiący wdrożenie do polskiego porządku prawnego trzech dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z 2014 r. Celem planowanej regulacji jest stworzenie mechanizmów umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych, a także umożliwienie wykorzystania zamówień publicznych jako środka do realizacji przez państwo określonych celów i praktyk, w tym także do walki z wykluczeniem społecznym.

 

Z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych korzysta m.in. Spółdzielnia Socjalna Communal Service z Brzezin. zdj.www.communalservice.pl

Z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych korzysta m.in. Spółdzielnia Socjalna Communal Service z Brzezin. zdj. www.communalservice.pl

 

Spółdzielnie socjalne a zamówienia zastrzeżone, czyli o usługach społecznych

Jedną z istotnych zmian jest wprowadzenie tzw. zamówień zastrzeżonych, polegających na tym, że zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub wykonawcy, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub innych osób defaworyzowanych. Zmiana nastąpi również w sposobie oceny złożonych ofert. Obecnie podstawowym kryterium oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia (w praktyce zamawiający niechętnie stosują inne kryteria niż cena). Proponowane zmiany w art. 91 ustawy wprowadzają jako podstawowe kryteria oceny ofert cenę na równi z kosztami i innymi kryteriami odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, którymi mogą być, m.in.:

 • jakość, w tym parametry techniczne,
 • właściwości estetyczne i funkcjonalne,
 • aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób defaworyzowanych,
 • dostępność dla osób niepełnosprawnych,
 • uwzględnianie potrzeb użytkowników, zaangażowanie i upodmiotowienie użytkowników.

 

Likwidacja dotychczasowego podziału na usługi priorytetowe i niepriorytetowe, zastosowana
w implementowanych dyrektywach, przełożyła się na wprowadzenie do ustawy nowej kategorii usług: usług społecznych i innych szczególnych usług. Przepisy dotyczące udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi znajdą zastosowanie, jeżeli szacunkowa wartość zamówienia będzie równa lub przekroczy wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro – w przypadku zamówień klasycznych lub też szacunkowa wartość zamówienia będzie równa lub przekroczy wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych. Przepisy dotyczące usług społecznych przewidują łagodniejszą procedurę wyboru wykonawcy w stosunku do pozostałych trybów przewidzianych w ustawie. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19.01.2016 r., zawierający ww. zmiany, jest obecnie przedmiotem uzgodnień i konsultacji. Zważywszy na to, że projekt nie trafił jeszcze do rozpatrzenia przez sejm a termin implementacji dyrektyw z 2014 r. upływa 18 kwietnia, naszych posłów i senatorów czeka kolejne wyzwanie legislacyjne.

Zmiany w prawie – bezpłatne spotkania ze specjalistami ds. ekonomii społecznej

Przypominamy, że o wszystkich zmianach można rozmawiać z doradcami Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej, specjalistami ds. ekonomii społecznej. Dyżury doradców odbywają się regularnie w Kole, Gnieźnie, Koninie, Turku oraz Małachowie – Szemborowie. Szczegółowy harmonogram znajduje się tutaj

 

Część druga artykułu „Zmiany w prawie…” poświęcona organizacjom pozarządowym już na początku przyszłego tygodnia. 

 

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content