Ustawa o spółdzielniach socjalnych – projekt zmian

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został zamieszczony Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw. Za opracowanie projektu odpowiada Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu reprezentujący Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zapytaliśmy naszych specjalistów czego możemy się spodziewać po zapowiadanych zmianach i jakie z zapisów uważają za szczególnie istotne dla spółdzielczości socjalnej.

W skrócie 

W dużym skrócie największą potrzebę zmian w stosunku do stanu obecnego ustawy o spółdzielniach socjalnych można wymienić w 7 punktach:
 1. Uporządkowanie spraw formalnych
 2. Rozszerzenie katalogu osób objętych ustawą
 3. Dostosowanie regulacji do definicji przedsiębiorstwa społecznego
 4. Wsparcie merytoryczne funkcjonowania spółdzielni
 5. Wsparcie finansowe spółdzielni
 6. Zrzeszanie się spółdzielni – konsorcja
 7. Wzmocnienie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami


Szczegółowe zapisy projektu

Postanowiliśmy przybliżyć także zapisy zawarte w projekcie na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

„warunkowe zmniejszenie liczby założycieli z pięciu do trzech osób, jeżeli założycielami spółdzielni socjalnej są osoby fizyczne, z obowiązkiem uzupełnienia w określonym terminie składu członkowskiego – w szczególności o osoby pochodzące z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”

„(…)uregulowanie kwestii  założenia spółdzielni socjalnej przez osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi (…) rozszerzenie katalogu osób, które mogą zakładać i przystąpić do spółdzielni socjalnej w charakterze członka lub osób podejmujących zatrudnienie w spółdzielni (są to osoby pracujące i jednocześnie uprawnione do świadczeń pieniężnych z  pomocy społecznej oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi).”

„(…) zmianę zasad udzielania wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej. Projekt przewiduje możliwość wsparcia z Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych, a także osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w postaci środków na podjęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności.”

„(…)ustawa zakłada również udzielanie wsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych, a nie jak dotychczas na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, a także środki finansowe na utworzenie miejsca pracy w spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych.”

„Projekt przewiduje również wprowadzenie możliwości refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz części kosztów pracodawcy opłacanych za pracowników spółdzielni socjalnej niebędących członkami spółdzielni, a będących osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.”

„(…)projekt przewiduje możliwość odbycia praktyk zawodowych w spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną, realizującą indywidualny program rehabilitacji zawodowej w ramach warsztatu terapii zajęciowej, co miałoby realny wpływ na pogłębienie wiedzy zdobytej podczas indywidualnego programu rehabilitacji zawodowej poprzez doskonalenie umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy, a także wykształcenie umiejętności pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole oraz poczucia odpowiedzialności za jakość pracy.”
 


Cały tekst znajdziecie na stronie
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r11330959650787,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-spoldzielniach-socjalnych-oraz-niektorych-inny.html

Ostateczne zapisy mogą się oczywiście różnić od planowanych, o tym kiedy się ukażą będziemy Was informować na bieżąco. 

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content