Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny

Tarcza antykryzysowa 2.0 a przedsiębiorstwa społeczne – poradnik

Przedstawiamy nową wersję poradnika dla przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej dotyczącego uprawnień z jakich mogą ww. podmioty skorzystać w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. wprowadziła zmiany do ustawy regulującej rozwiązania wprowadzone pakietem tarczy antykryzysowej. Niniejsze zmiany przedstawiamy i uwzględniamy w poniższym opracowaniu, które stanowi tym samym uzupełnioną wersję naszego poprzedniego poradnika. 

***

Niniejszy poradnik zawiera opis rozwiązań prawnych, narzędzi i instrumentów wspierających podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, w utrzymaniu i kontynuacji prowadzonej przez nie działalności w okresie obowiązywania zakazów oraz ograniczeń wprowadzonych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19).

Pakiet takich rozwiązań przewidziano w przepisach następujących aktów prawnych:

  • W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)[1]
  • W ustawie z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568);
  • W ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695)[2]
  • W ustawie z dnia 3 kwietnia 2020 r. oszczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. poz. 694).

Pierwszy z tych aktów, zmieniony ustawą z dnia 31 marca 2020 r. (wskazaną w pkt 2) dotyczy zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem[3]. Ustawa zawiera ponadto przepisy zawierające narzędzia wspierające pracodawców i przedsiębiorców w utrzymaniu miejsc pracy, jak również utrzymaniu i kontynuacji prowadzonej działalności. Część z nich może być wykorzystana również przez podmioty ekonomii społecznej (dalej zwane także jako: PES) w tym przedsiębiorstwa społeczne. Co więcej, narzędzia te nie ograniczają się jedynie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, choć w istocie większość z nich jest tym podmiotom dedykowana. Są wśród nich również narzędzia wspierające dedykowane podmiotom integracji społecznej czy organizacjom pozarządowym.

Uzupełnieniem pakietu wsparcia przewidzianego w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695, wskazana w pkt. 3), w której uzupełniono katalog wsparcia oferowanego przedsiębiorcom, do którego dopuszczono również inne podmioty, w tym spełniające definicję PES.  Ustawa ta wprowadza ponadto zmiany do ustawy regulującej rozwiązania wprowadzone pakietem tarczy antykryzysowej, które przedstawiamy i uwzględniamy w poniższym opracowaniu, które stanowi tym samym uzupełnioną wersję naszego poprzedniego poradnika.  Z uwagi na specyfikę działalności realizowanej przez podmioty ekonomii społecznej, w której nieodłącznym elementem są projekty współfinansowane ze środków unijnych, realizowane przez te podmioty, warto powyższy katalog uzupełnić o przepisy zawarte w ustawie z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. poz. 694), w której określono szczególne rozwiązania związane z realizacją lub rozliczaniem programów operacyjnych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Przepisy tej ustawy uzupełniają do tej pory stosowane przepisy tzw. ustawy wdrożeniowej, tj. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)[4].

[1] Zwana dalej tarczą antykryzysową

[2] Zwana dalej tarczą antykryzysową 2.0

[3] Art. 1 ust. 1 pkt 1 tarczy antykryzysowej.

[4] Zwana dalej: ustawą wdrożeniową.

 

Poradnik w wersji do pobrania znajduje się w załączniku. 

Tarcza antykryzysowa 2.0 – poradnik dla PS i PES

 

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania czy wątpliwości dotyczące funkcjonowania „tarczy” i samego poradnika, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą. Radca prawny, Marek Gruchalski, tel. 799 117 944

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. 3 Maja 26 | 62-500 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content