Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin, działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 

Swoje oferty w konkursie mogą zgłaszać podmioty uprawnione określone w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (ustawa). 

Kwota dotacji na realizację programu w obszarze pomocy społecznej wynosi 183 000,00 zł. 

 

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 5.000,00 zł, przy czym dotacja Wojewody Wielkopolskiego nie może być wyższa niż 90% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50.000,00 zł.
 

Zasady składania ofert

1. Nabór ofert odbywa się za pomocą platformy ofert i sprawozdań www.witkac.pl. Wersję elektroniczną oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy w terminie od 03.08.2023 r. do 24.08.2023 r. do godz. 23:59. 

2. Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy czytelnie podpisać, zeskanować i wysłać na adres mailowy ps@poznan.uw.gov.pl nie później niż 3 dni od dnia zakończenia naboru za pomocą platformy tj. do 27.08.2023 r. do godz. 23:59.

3. Za datę dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego uznaje się datę wpływu skanu na skrzynkę e-mailową ps@poznan.uw.gov.pl.

 

Organizacja, która otrzyma dofinansowanie musi pamiętać o tym, by ofertę dostarczyć w wersji papierowej.
Ofertę w formie papierowej wraz z kompletem załączników należy dostarczyć do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przed podpisaniem umowy. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie.

 

Ogłoszenie o konkursie 

Źródło informacji portal www.poznan.uw.gov.pl 

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. 3 Maja 26 | 62-500 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content