Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny

Aktualizacja KPRES przyjęta przez Radę Ministrów!

(EDIT)

KPRES aktualizacja – 2019 rok

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej 

Więcej informacji na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 

***

Za sprawą przyjętej dnia 27 lutego 2019 roku uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” od 28 lutego obowiązuje zaktualizowany KPRES 2014-2023

Aktualny program, a dokładnie Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej „jest dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, ustanowionym w celu realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju – Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r.1), oraz innych strategii rozwoju2).” 

„KPRES po zmianach obowiązywać będzie trzy lata dłużej tj. do 2023 r. Program uzupełniono także o definicję ekonomii solidarnej. To ważne ponieważ dotyczy ona kluczowych zagadnień z perspektywy polityki publicznej w obszarze ekonomii społecznej, jakim są reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tworzenie dla nich miejsc pracy wysokiej jakości w podmiotach ekonomii społecznej. W tej grupie mieszczą się np. długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, seniorzy czy też osoby opuszczające pieczę zastępczą. W programie mocno zaakcentowano wpisanie nowych instrumentów i podmiotów w dotychczasowy system wsparcia osób, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Rozwinięto także wątki dotyczące współpracy między podmiotami ekonomii społecznej oraz biznesem i administracją publiczną.”

Grafika przedstawiająca, że ekonomia solidarna zawiera się w ekonomii społecznej.

Działania przewidziane w KPRES ujęto w czterech obszarach tematycznych:

Solidarna wspólnota lokalna. 

Obszar ten dotyczy współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną, a w szczególności samorządową. Przewidziane w nim działania pozwolą zmienić zasady współpracy między samorządem a podmiotami ekonomii społecznej tak, aby mieszkańcy wspólnot samorządowych mieli dostęp do lepiej zaplanowanych i dopasowanych do indywidualnych potrzeb usług społecznych, świadczonych w szczególności przez podmioty działające lokalnie.

Solidarny rynek pracy. 

W tym obszarze zebrane zostały działania dotyczące reintegracji społecznej i zawodowej realizowanej przez różne podmioty ekonomii społecznej (np.: CIS, KIS, WTZ, ZAZ przedsiębiorstwa społeczne). Określone zostały również warunki niezbędne do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego oraz najważniejsze instrumenty wsparcia zatrudnienia w tych podmiotach. Wszystkie te działania przyczynią się do zwiększenia szans na pracę i pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym dla osób w szczególnej sytuacji życiowej (np. bezrobotnych, niepełnosprawnych, ubogich).

Konkurencyjna przedsiębiorczość społeczna. 

Obszar ten obejmuje działania, dzięki którym podmioty ekonomii społecznej będą mogły efektywniej konkurować z innymi przedsiębiorcami i wzmacniać swoją samodzielność. Dzięki temu bardziej stabilne będą miejsca pracy tworzone w tych podmiotach. W KPRES przewidziano m.in. dedykowane dla podmiotów ekonomii społecznej wsparcie doradcze, pożyczki,  a także działania wspierające powstawanie sieci i partnerstw.

Solidarne społeczeństwo. 

W tym obszarze znalazły się działania edukacyjne i promujące ekonomię społeczną. Będą one skierowane w szczególności do osób młodych. Ponadto przewidziano także upowszechnianie wiedzy o ekonomii społecznej wśród przedstawicieli władz publicznych.

Źródło informacji: portal Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej

O konsultacjach nad KPRES pisaliśmy tutaj

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. 3 Maja 26 | 62-500 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content