Nabór wniosków o udzielenie dotacji

Od 15 stycznia do 26 lutego można składać wnioski o udzielenie dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne. 

Wnioski mogą składać grupy inicjatywne i podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne które brały udział w czwartym i piątym naborze do części inkubacyjnej i dotacyjnej WOES (wyłącznie uczestników projektu, którzy ukończyli cykl szkoleniowo – doradczy WOES). 

 

Jak złożyć wniosek?

 

 1. Termin rozpoczęcia naboru: 15 stycznia 2021
 1. Termin zakończenia naboru: 26 lutego 2021 
 1. Miejsce składania wniosków (przyjmowania dokumentów): Biuro Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w Koninie przy ulicy 3 Maja 26, 62-500 Konin

 

Wnioski należy składać osobiście w biurze WOES bądź wysłać pocztą/kurierem – w takim wypadku decyduje data wpływu do biura WOES. Nie ma możliwości złożenia wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej.

 

***

Poznań, 13 stycznia 2021 roku

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na tworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.

 

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu udzielania dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne

 

Ogłaszamy nabór wniosków

o udzielenie dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w nowo utworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne wraz z biznesplanami i innymi wymaganymi dokumentami – dla grup inicjatywnych i podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych czwartego i piątego naboru do części inkubacyjnej i dotacyjnej WOES (wyłącznie uczestników projektu, którzy ukończyli cykl szkoleniowo – doradczy WOES).

 

 1. Miejsce składania wniosków (przyjmowania dokumentów):

Biuro Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w Koninie przy ulicy 3 Maja 26, 62-500 Konin. Wnioski należy składać osobiście w biurze WOES bądź wysłać pocztą/kurierem – w takim wypadku decyduje data wpływu do biura WOES. Nie ma możliwości złożenia wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej.

 1. Formy składania wniosków:

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z biznesplanami i innym wymaganymi dokumentami, których wzory stanowią załączniki do Regulaminu udzielania dotacji, należy składać w:

 • Jednym oryginalnym egzemplarzu w wersji papierowej, obowiązkowo wraz z wersją cyfrową wniosku i załączników (na trwałym nośniku, np. na płycie CD bądź nośniku pamięci), przy czym Biznesplan i harmonogram rzeczowo-finansowy winny być w formacie zgodnym z pakietem office albo równoważnym (edytowalnym), a wszystkie strony wniosku i załączników ponumerowane oraz zeskanowane do jednego pliku (w formacie pdf bądź równoważnym) – w celu przyspieszenia procesu oceny wniosku.
 • Nie ma możliwości złożenia wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej.

 

Składając wniosek pamiętać należy o poniższych zasadach:

 1. Wniosek winien być wypełniony komputerowo lub maszynowo (nie odręcznie) w języku polskim
 2. Wszystkie wymagane rubryki wniosku i innych załączonych dokumentów winny być wypełnione, a strony ponumerowane
 3. Oryginał wniosku wraz z załącznikami winien być spięty w jedną całość oraz podpisany przez uprawnioną osobę i parafowany na każdej stronie; w przypadku gdy Grupa inicjatywna wyznaczyła lidera Grupy odpowiedzialnego za kontakt z WOES – wniosek może być podpisany i parafowany wyłączne przez tę osobę
 4. Do wniosku należy dołączyć wypełnioną przez Wnioskodawcę (jedną dla grupy inicjatywnej, bądź podmiotu ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społecznego) Kartę Oceny Formalnej (samoocena), której wzór stanowi Załącznik nr 9 do Regulaminu udzielania dotacji – znacząco usprawni to proces oceny formalnej wniosku i załączonych dokumentów
 5. Należy załączyć wersję elektroniczną wniosku wraz z wszystkimi załącznikami – na trwałym nośniku, np. na płycie CD bądź w spakowanym pliku, przy czym Biznesplan i harmonogram rzeczowo – finansowy winny być w formacie office lub równoważnym (edytowalnym), a wszystkie strony wniosku i załączników ponumerowane oraz zeskanowane do jednego pliku (w formacie pdf bądź równoważnym) – w celu usprawnienia procesu oceny wniosku i załączonych dokumentów
 6. Wnioski mogą złożyć wyłącznie wnioskodawcy, którzy ukończyli pełen cykl szkoleniowo – doradczy WOES – zgodnie z § 3 ust. 2 lit. a Regulaminu udzielania wsparcia finansowego, w zgodzie z diagnozą potrzeb i przewidziany dla danego typu przedsięwzięcia
 7. Przed złożeniem wniosku oraz innych dokumentów należy skontaktować się z Marią Lewandowską – specjalistką wsparcia, monitoringu i kontroli PS (tel.: 63 245 58 29, mail: maria.lewandowska@spoldzielnie.org, w celu sprawdzenia poprawności formalnej dokumentacji
 8. Odpowiedzialność za ostateczną zawartość i treść złożonych dokumentów ponosi wnioskodawca
 9. Wypełniając dokumentację – proszę zwrócić szczególną uwagę na poprawność wniosku  o wsparcie pomostowe i jego zgodność z Regulaminem udzielania dotacji
 10. Wnioskowana kwota wsparcia nie może przekraczać:
 • Dla dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w nowo utworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne 245 000,00 złotych netto łącznie dla podmiotu w trakcie trwania projektu dla każdego z typów wsparcia, z zastrzeżeniem, że maksymalna wnioskowana kwota wsparcia na jedno nowe miejsce pracy nie może być większa niż 24 500,00 złotych netto.
 • Dla wsparcia pomostowego podstawowego – 2 000,00 złotych netto na osobę na miesiąc, przy czym należy pamiętać o zasadach udzielania wsparcia finansowego i pomostowego zawartych w Regulaminie udzielania dotacji.

 

 

Zasady udzielania wsparcia znajdują się w Regulaminie udzielania dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, dostępnym pod adresem: www.woes.pl w zakładce: „dotacje” w sekcji „dokumenty do pobrania”. Znajdziecie tam Państwo wszystkie dokumenty związane ze wsparciem finansowym WOES, w tym wzór Biznesplanu, Regulamin Komisji Oceny Wniosków, kryteria oceny biznesplanu, katalog wydatków wsparcia pomostowego i inne.

W przypadku pytań prosimy o kontakt osobiście w biurze WOES w Koninie, pod numerem telefonu 63 245 58 29 lub drogą mailową: maria.lewandowska@spoldzielnie.org.

 

Załączniki: 

Kryteria oceny biznesplanu (1)

REGULAMIN DOTACJI WOES 3 KWIETNIA 2019 (1)

WOES Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa społecznego i zatrudnieniu sierpień 2019 (1)

WOES Z 1 Wniosek o udzielenie dotacji 27.03.2019 (1)

WOES Z 2 Biznesplan 12.12.2019 (1)

WOES Z 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy 27.03.2019 (2)

WOES Z 5 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 26.02.2019 (1)

WOES Z 6 Oświadczenie o pomocy de minimis 01.08.2019 (1)

WOES Z 8 Regulamin Komisji Oceny Wnioskow 11.04.2019 (1)

WOES Z 9 Karta oceny formalnej 21.03.2019 (1)

WOES Z 15 Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 27.03.2019 (2)

WOES Z 22 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 28.03.2019 (1)

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content