Dobra praktyka – Spółdzielnia Socjalna Komunalka Rzgów

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne i ich promocja to temat bardzo ważny dla Komisji Europejskiej. Działając na rzecz zwiększania skali tak realizowanych zamówień publicznych,  tj. zamówień uwzględniających aspekty społeczne, KE bardzo chętnie promuje dobre praktyki w zakresie Socially Responsible Public Procurement (społecznie odp. zamówień). W najnowszej publikacji Making Socially Responsible Public Procurement Work: #WeBuySocialEU (May 2020, 71 Good Practice Cases) wskazano na dobrą praktykę z Polski. 

Dobra praktyka ze Rzgowa

Spółdzielnia Socjalna Komunalka Rzgów od 2018 roku realizuje na rzecz Gminy Rzgów zamówienie: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które jest realizowane zgodnie z założeniami społecznie odpowiedzialnych zamówień. 

 

Zdjęcie przedstawia grupę ludzi ( 8 osób). To pracownicy Spółdzielni na tle samochodów.

Zdjęcie przedstawia grupę ludzi ( 8 osób). To pracownicy Spółdzielni na tle samochodów.

 

ENG „Introduction/procurement

objective On 23 November 2017, the Municipality of Rzgów announced a tender for the collection and management (recovery or disposal) of municipal waste from property owners in Rzgów, as well as the provision of bin bags to households. A reserved tender procedure was used to award the contract, valued below the EU threshold, in order to create employment opportunities for people distant from the labour market. The tender included environmental requirements for the management of municipal waste – for example, stipulated levels of recycling, preparation for reuse and recovery by other methods and reducing the weight of biodegradable municipal waste transferred to storage – in line with the waste management plan for the region. In addition, the tender included social aspects, such as a requirement that the contractor employ people from marginalised groups. Komunalka Rzgów, a local social cooperative, was the winning bidder. The cooperative currently employs eleven people, including long-term unemployed and people with disabilities. The main activity of the cooperative is the collection of mixed and separated waste from residents of Rzgów.”

PL: „Wprowadzenie / cel zamówienia

W dniu 23 listopada 2017 r. Gmina Rzgów ogłosiła przetarg na odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Rzgowie oraz dostarczenie worków na śmieci do gospodarstw domowych. Przetarg zastrzeżony w celu stworzenia możliwości zatrudnienia dla osób oddalonych od rynku pracy. Zastosowano procedurę przetargową wycenianą poniżej progu unijnego i obejmującą wymagania środowiskowe w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – np. określone poziomy recyklingu, przygotowanie do ponowne wykorzystanie i odzysk innymi metodami oraz zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – zgodnie z planem gospodarki odpadami dla regionu.Ponadto w przetargu uwzględniono aspekty społeczne, m.in. Zwycięzcą została lokalna spółdzielnia socjalna Komunalka Rzgów. Obecnie spółdzielnia zatrudnia 11 osób. osób, w tym długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych. Podstawową działalnością spółdzielni jest odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych od mieszkańców Rzgowa. „

 

Publikacja w wersji PDF dostępna jest tutaj  Dobra praktyka Spółdzielni Socjalnej Komunalki Rzgów znajduje się na stronie 174

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content