Status Przedsiębiorstwa Społecznego

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o ekonomii społecznej (Dz.U. poz. 1812, z późn. zm.), status przedsiębiorstwa społecznego przyznaje wojewoda.

 

Status Przedsiębiorstwa Społecznego (status PS) może uzyskać:

 • podmiot ekonomii społecznej,
 • jednostka tworząca podmiot ekonomii społecznej.

 

Jako podmiot ekonomii społecznej, który może uzyskać status Przedsiębiorstwa Społecznego, należy rozumieć:

 • spółdzielnię socjalną,
 • spółdzielnię inwalidów i spółdzielnię niewidomych,
 • spółdzielnię pracy,
 • spółdzielnię produkcji rolnej,
 • organizację pozarządową, o której mowa w art. 3 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem: partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskie fundacje polityczne,
 • podmiot, o którym mowa w art. 3 ust 3 pkt 1, 2 lub 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zdefiniowane poniżej).

 

Podmioty posiadające status PS mogę skorzystać z dodatkowych przywilejów jak, np.

 • dofinansowanie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe od wynagrodzeń pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy oraz finansowanie kosztów wynagrodzenia,
 • dofinansowanie do oprocentowania kredytów,
 • zwrot kosztów poniesionych na dodatkowe koszty Przedsiębiorstwa Społecznego związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością,
 • możliwość ograniczenia zamówienia publicznego wyłącznie do Przedsiębiorstw Społecznych,
 • zwolnienie podatkowe dochodów przeznaczonych na cele związane z reintegracją społeczną i zawodową pracowników.

 

 

Jak uzyskać status PS?

 

Wniosek o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego należy złożyć:

1)      osobiście bądź pocztą tradycyjną na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Aleja Niepodległości 16/18 (Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rynku Pracy) w godz. 7.30-15.30. tel.: 61 854 12 40

lub

2)      za pośrednictwem ePUAP

 

Wniosek powinien zawierać takie informacje jak:

 • nazwa i forma prawna podmiotu,
 • adres siedziby i miejsce wykonywanej działalności
 • numer NIP, REGON i KRS lub numer z innej ewidencji
 • określenie celu działalności podmiotu (o którym mowa w art. 5 ustawy),
 • planowany przedmiot dominującej działalności

 

Kserokopie w/w dokumentów załączonych do wniosku winny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu składającego.

 

Screen dokumentu - wzór wniosku o uzyskanie statusu PS

Wzór wniosku o status PS

 

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej, o której mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142). Opłata wynosi 10 zł. Opłatę wnosi się do Urzędu Miasta Poznania (w przypadku składania wniosku na terenie województwa wielkopolskiego), nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. W tytule należy wskazać: Opłata od wniosku o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego.

 

Więcej informacji znajduje się również na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wzór wniosku dostępny jest tutaj

 

Status PS wcześniej, przed 2022 rokiem był nadawany przez akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Obecnie oferujemy PES i PS pomoc w stworzeniu, złożeniu wniosku. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami. 

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content