Wspólny Regulamin OWES w Wielkopolsce!

Wspólnie z innymi Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej z Wielkopolski*, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych, Fundacją Akme opracowaliśmy Wspólny regulamin dotacji udzielanych przez
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie wielkopolskim (wydany w publikacji o tym samym tytule). 

Publikacja opisuje dobrą praktykę jaką jest sam Regulamin ale także proces jego wypracowywania. Jest to również przykład modelowej współpracy oraz praktycznego wymiaru sieciowania i partnerstwa instytucjonalnego. 

Opracowanie wspólnego Regulaminu zostało zainicjowane a następnie realizowane w ramach działań grupy roboczej ds. OWES, która funkcjonuje przy Komitecie ds. ekonomii społecznej, którego od 2013 roku jesteśmy aktywnym członkiem. W skład komitetu wchodzą przedstawiciele samorządu, instytucji polityki społecznej, przedsiębiorców społecznych, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (wśród nich WOES), pracodawców oraz świata nauki. 

 

Co zawiera Regulamin?

 

„Regulamin określa m.in typy przedsięwzięć na które będą przyznawane dotacje, grupę docelową, zakres podstawowych dokumentów niezbędnych na etapie przyznawania dotacji (wraz z wzorami tych dokumentów), zasady ubiegania się o bezzwrotne wsparcie finansowe, zasady przyznawania dotacji, zakres ścieżki szkoleniowej niezbędnej do otrzymania dotacji oraz procedurę odwoławczą po ogłoszeniu listy dotowanych podmiotów. Regulamin odnosi się do rozwiązań, które służą osiągnięciu większej spójności pracujących w regionie wielkopolskim OWESów. Jednym z takich rozwiązań jest dookreślenie zasad, na jakich osoby przechodzące ścieżkę szkoleniową w jednym ośrodku wsparcia, mogą korzystać z dotacji w innym. Jest to rozwiązanie o tyle ważne w kontekście województwa wielkopolskiego, że – zgodnie z wytycznymi – w województwie tym OWESy mogą świadczyć część swoich usług dla osób spoza subregionu, jednak udzielanie dotacji musi odbywać się już w powiecie właściwym dla miejsca zamieszkania danej osoby. Oznaczało to konieczność takiego wystandaryzowania ścieżki wsparcia, żeby zarówno odbiorca tego wsparcia, jak i wszystkie ośrodki w regionie nie miały problemów związanych z różnicami w podejściu poszczególnych ośrodków.” 

 

 

Sieciowanie i dobre praktyki

 

Wspólny Regulamin nie mógłby powstać bez zaangażowania tak wielu podmiotów. Sieciowanie o jakim mowa w tym aspekcie zostało zawiązane pomiędzy ROPS w Poznaniu a wielkopolskimi OWES już w 2011 roku. Przez cały proces powstawania Regulaminu wskazywano na dwie najważniejsze kwestie, jedna to pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych wątpliwości jakie mogą się pojawiać (wspólny Regulamin – to również wspólne interpretacje Wytycznych). 

„Organizacje, które miały doświadczenie z przyznawaniem dotacji dla przedsiębiorców społecznych z poprzedniego okresu finansowania uznały, że takie rozwiązanie będzie pomocne i ułatwi rozwiązywanie ewentualnych wątpliwości, jakie z reguły pojawiają się podczas praktyki OWES w związku z nie zawsze wystarczająco szczegółowymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 przygotowywanymi przez Ministerstwo Rozwoju.”

Drugim ważnym aspektem jest uspójnienie działań OWES w Wielkopolsce, szczególnie w zakresie procesu udzielania wsparcia dotacyjnego. 

Podstawą tworzonego, wspólnego Regulaminu OWES był Regulamin stworzony na potrzeby działania Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej, który możecie znaleźć na naszej stronie. Na jego podstawie nasz specjalista Zbigniew Prałat opracowywał tzw. roboczy dokument Regulaminu, którego ewentualne modyfikacje miały zostać przekształcone w wspólny Regulamin wszystkich OWES. 

„Napisania pierwszej wersji Regulaminu wraz z towarzyszącymi mu załącznikami podjął się Zbigniew Prałat, pracownik Stowarzyszenia Na
Rzecz Spółdzielni Socjalnych, mający wieloletnie doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami społecznymi i osobami zainteresowanymi założeniem spółdzielni socjalnych.” 

 

Wersja uzgodniona! 

 

„Po kilku spotkaniach roboczych oraz uzgodnieniach mailowych, gotowa była pierwsza wersja wspólnego Regulaminu przedyskutowana przez
wszystkie organizacje prowadzące OWESy oraz przez ROPS. Ta wersja została przedstawiona przez ROPS Departamentowi Wdrażania EFS UMWW, który również zgłosił swoje poprawki, uwagi i zastrzeżenia. Stały się one z kolei przedmiotem kolejnych uzgodnień grupy OWES – ROPS, w rezultacie czego powstała ostatecznie wersja zaakceptowana przez DWEFS.” 

Powstał Regulamin składający się z rozdziałów:

 • Słownik pojęć 
 • Cel działania 
 • Zasady ogólne ubiegania się o dotację 
 • Dotacja – zasady ogólne – określa m.in. maksymalną wysokość dotacji, listę wydatków, które mogą być z dotacji pokryte,
 • Dotacja – zasady szczegółowe
 • Dotacja – biznesplan, ocena wniosków 
 • Dotacja – zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy 
 • Dotacja – zasady i warunki wypłaty 
 • Wsparcie pomostowe – zasady ogólne                                                                                                                                                                             
 • Wsparcie pomostowe – zasady wypłaty i rozliczania – określa zasady rozliczenia wsparcia pomostowego,
 • Procedura odwoławcza – postanowienia końcowe – załączniki.

 

Kto może skorzystać z publikacji?

 

Zawarte w niniejszym opracowaniu informacje mogą służyć zarówno organizacjom prowadzącym OWESy, zainteresowanym pogłębieniem współpracy i wspólnymi działaniami na rzecz uspójniania i zwiększania efektywności systemu wsparcia, jak i ROPS – podmiotowi pełniącemu rolę regionalnego koordynatora rozwoju ekonomii społecznej. Publikacja zawiera rozdział: Na co warto zwrócić uwagę – podpowiedzi dla naśladowców, który może stanowić wsparcie dla innych regionów planujących realizację podobnych przedsięwzięć.

Serdecznie polecamy!

 

*W subregionie konińskim OWES (WOES) prowadzony jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, w subregionie poznańskim przez Fundację Barka w partnerstwie z Siecią Barki oraz Wielkopolską Radą Koordynacyjną, w subregionie kaliskim przez Fundację im. Królowej Jadwigi, w subregionie pilskim przez stowarzyszenie ETAP,  a w subregionie leszczyńskim przez Centrum PISOP. Ich działalność współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe.

 

Wszystkie cytaty pochodzą z publikacji: Wspólny regulamin dotacji udzielanych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie wielkopolskim. Publikacja w wersji PDF dostępna na stronie spoldzielnie.org  na platformie issu w wersji cyfrowej  oraz poniżej:

Publikacja: Wspolny_regulamin_OWES_pdf

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content