Wsparcie finansowe WOES – już 20 lutego 2017 roku rusza czwarta rekrutacja.

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych prowadzące Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej ogłasza nabór formularzy rekrutacyjnych w związku z ubieganiem się o bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, w ramach projektu Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej.

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO CZĘŚCI INKUBACYJNEJ I DOTACYJNEJ W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ (WOES) NR RPWP.07.03.02-30-0002/15

Projekt WOES jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i współfinansowany jest przez ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby fizyczne, osoby prawne lub przedsiębiorstwa społeczne/podmioty ekonomii społecznej zainteresowane finansowymi formami wsparcia (dotacja wraz z usługami towarzyszącymi, w tym wsparciem pomostowym finansowym) serdecznie zapraszamy do złożenia odpowiedniego Formularza Rekrutacyjnego osobiście lub przesyłką pocztową w Biurze WOES przy ulicy ul. 3 Maja 26 w Koninie od 20 lutego 2017 roku do 13 marca 2017 roku do godz. 15.00. Decyduje data wpływu dokumentów do biura WOES.

Osoby i podmioty ekonomii społecznej chętne do udziału w projekcie powinny:

1. Zapoznać się z dokumentacją dot. dotacji dostępną na stronie internetowej www.woes.pl w zakładce „dotacje”, w sekcji „dokumenty do pobrania”, w tym w szczególności z Regulaminem udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne,

2. Skontaktować się z personelem WOES – z Biurem projektu WOES pod numerem telefonu 63 245 589 lub pod adresem mailowym maria.lewandowska@spoldzielnie.org lub bezpośrednio w siedzibie WOES przy ul. ul. 3 Maja 26 w Koninie,

3. Zgłosić z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie odpowiedniego Formularza rekrutacyjnego,

4. Pomyślnie przejść procedurę rekrutacyjną.

 

W przypadku pytań bądź problemów z dokumentacją prosimy o kontakt z Biurem projektu WOES pod numerem telefonu 63 245 589 lub pod adresem mailowym maria.lewandowska@spoldzielnie.org lub w celu uzyskania informacji bezpośrednio w siedzibie WOES przy ul. ul. 3 Maja 26 w Koninie.

 

Informacji ponadto udzielają:

Dział animacji lokalnej i partnerstw

Jarosław Wypyszyński jarekwypyszynski@gmail.com tel. 518 359 273

Dział doradztwa

Dawid Zbawicki – doradca kluczowy dawid.zbawicki@spoldzielnie.org tel. 665 999 097

Marek Gruchalski – specjalista ds. ekonomii społecznej/doradca kluczowy marekgruchalski@gmail.com tel. 799 117 944

 

Uwaga!

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych prowadzące Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej wyraźnie zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści dokumentów projektowych do części inkubacyjnej i wsparcia finansowego WOES, w szczególności w przypadku zmiany zapisów obowiązujących regulacji, zmiany dokumentów projektowych, zmiany zapisów określonych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie, mających wpływ na treść stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie. Stowarzyszenie ze swojej strony przy tworzeniu ww. informacji i dokumentów dochowało należytej staranności, jednakże ich ostateczna treść jest niezależna od Stowarzyszenia, działającego w ramach projektu, zgodnie z ustalonymi w nim zasadami oraz Standardami działania OWES.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru poniżej:

1. WOES OGŁOSZENIE O REKRUTACJI – INKUBACJA I DOTACJE LUTY 2017

2. WOES DOTACJE – WPROWADZENIE 1 LUTEGO 2017

3. WOES INKUBACJA DEFINICJE I ODBIORCY WSPARCIA – 1 LUTEGO 2017

4. WOES – REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO 1 LUTEGO 2017

5. WOES OFERTA 1 LUTEGO 2017

6. WYTYCZNE WŁĄCZENIE SPOŁECZNE CT9 -1 LUTEGO 2017

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content