Rusza nabór wniosków o utworzenie miejsc pracy

Od 9 do 25 marca 2022 roku można składać wnioski o udzielenie dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne

Wnioski mogą składać grupy inicjatywne i podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne które brały udział w  naborze do części inkubacyjnej i dotacyjnej WOES (wyłącznie uczestnicy projektu, którzy ukończyli cykl szkoleniowo – doradczy WOES). 

 

Jak złożyć wniosek?

 

 1. Termin rozpoczęcia naboru: 9 marca 2022
 1. Termin zakończenia naboru: 25 marca 2022 
 1. Miejsce składania wniosków (przyjmowania dokumentów): Biuro Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w Koninie przy ulicy 3 Maja 26, 62-500 Konin

 

Wnioski należy składać osobiście w biurze WOES bądź wysłać pocztą/kurierem – w takim wypadku decyduje data wpływu do biura WOES. Nie ma możliwości złożenia wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej.

 

Składając wniosek pamiętać należy o poniższych zasadach:

 

 1. Wniosek powinien być wypełniony komputerowo lub maszynowo (nie odręcznie) w języku polskim.
 2. Wszystkie wymagane rubryki wniosku i innych załączonych dokumentów winny być wypełnione, a strony ponumerowane.
 3. Oryginał wniosku wraz z załącznikami winien być spięty w jedną całość oraz podpisany przez uprawnioną osobę i parafowany na każdej stronie. W przypadku, gdy Grupa inicjatywna wyznaczyła lidera Grupy odpowiedzialnego za kontakt z WOES – wniosek może być podpisany i parafowany wyłączne przez tę osobę.
 4. Do wniosku należy dołączyć wypełnioną przez Wnioskodawcę (jedną dla grupy inicjatywnej, bądź podmiotu ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społecznego) Kartę Oceny Formalnej (samoocena), której wzór stanowi Załącznik nr 9 do Regulaminu udzielania dotacji – znacząco usprawni to proces oceny formalnej wniosku i załączonych dokumentów.
 5. Należy załączyć wersję elektroniczną wniosku wraz z wszystkimi załącznikami – na trwałym nośniku, np. na płycie CD bądź w spakowanym pliku, przy czym Biznesplan i harmonogram rzeczowo – finansowy winny być w formacie Office lub równoważnym (edytowalnym), a wszystkie strony wniosku i załączników ponumerowane oraz zeskanowane do jednego pliku (w formacie pdf bądź równoważnym) – w celu usprawnienia procesu oceny wniosku i załączonych dokumentów.
 6. Wnioski mogą złożyć wyłącznie wnioskodawcy, którzy ukończyli pełen cykl szkoleniowo – doradczy WOES – zgodnie z § 3 ust. 2 lit. a Regulaminu udzielania wsparcia finansowego, w zgodzie z diagnozą potrzeb i przewidziany dla danego typu przedsięwzięcia.
 7. Przed złożeniem wniosku oraz innych dokumentów należy skontaktować się z Marią Lewandowską – specjalistką wsparcia, monitoringu i kontroli PS (tel.: 63 245 58 29, mail: maria.lewandowska@spoldzielnie.org) w celu sprawdzenia poprawności formalnej dokumentacji.
 8. Odpowiedzialność za ostateczną zawartość i treść złożonych dokumentów ponosi wnioskodawca.
 9. Wypełniając dokumentację – proszę zwrócić szczególną uwagę na poprawność wniosku  o wsparcie pomostowe i jego zgodność z Regulaminem udzielania dotacji.
 10. Wnioskowana kwota wsparcia nie może przekraczać:
 • Dla dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w nowo utworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne 270 000,00 złotych netto łącznie dla podmiotu w trakcie trwania projektu dla każdego z typów wsparcia, z zastrzeżeniem, że maksymalna wnioskowana kwota wsparcia na jedno nowe miejsce pracy nie może być większa niż 27 000,00 złotych netto.
 • Dla wsparcia pomostowego podstawowego – 2 400,00 złotych netto na osobę na miesiąc, przy czym należy pamiętać o zasadach udzielania wsparcia finansowego i pomostowego zawartych w Regulaminie udzielania dotacji.

 

Załączniki:

 

OGŁOSZENE O NABORZE WNIOSKÓW MARZEC 2022

Kryteria oceny biznesplanu 

Formularz zgłoszeniowy osoby fizycznej

Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa społecznego i zatrudnieniu

Wniosek o udzielenie dotacji

Biznesplan

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

Oświadczenie o pomocy de minimis

Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Karta oceny formalnej

Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o nieprowadzeniu PS przez członka rodziny

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt osobiście w biurze WOES w Koninie, pod numerem telefonu 63 245 58 29 lub drogą mailową: maria.lewandowska@spoldzielnie.org lub joanna.szymczak@spoldzielnie.org 

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content