Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Podmioty Ekonomii Społecznej mogą uzyskać atrakcyjne środki na rozwój i założenie działalności. 

Na podstawie umowy podpisanej przez BGK 25 kwietnia 2016 r. z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) BGK pełni rolę Menedżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. W ramach Projektu oferowane są podmiotom ekonomii społecznej preferencyjne pożyczki, a na przestrzeni 2017 r. zakres wsparcia rozszerzony zostanie o gwarancje i reporęczenia.  

Projekt ma na celu wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej (PES) korzystających ze zwrotnych form finansowania, tj. np. pożyczek. MRPiPS przeznaczył na ten cel łącznie ok. 143 mln zł.

Więcej informacji na stronie FRW

Baner informacyjny : Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

*Fundusz Pożyczkowy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (zwany dalej FP PES) to nowy program realizowany przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego na mocy umowy  zawartej pomiędzy FRW a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w projekcie pn. “Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działaniu 2.9 PO WER” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych FRW.

Uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego projekt niskooprocentowanych pożyczek ma na celu rozszerzenie działalności, wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych przedsięwzięć, przechodzenie przez nowe przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania. Dodatkowo, przedsięwzięcie finansowane w ramach instrumentu pożyczkowego powinno generować korzyści społeczne. Dzięki FP PES podmioty ekonomii społecznej mogą rozpocząć, rozszerzyć lub wzmocnić prowadzoną działalność oraz realizować nowe przedsięwzięcia i tworzyć kolejne miejsca pracy.

Projekt opiewa na kwotę blisko 20 000 000,00 zł, z czego 17 314 883,06 zł stanowi wkład z Unii Europejskiej. Projekt zakłada, że ze wsparcia skorzystają min. 204 Podmioty Ekonomii Społecznej. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach przedsięwzięć sfinansowanych ze środków pożyczek wyniesie min. 162.

Więcej informacji 

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content