Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej- nowe wytyczne!

Zgodnie ze zmienionymi Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, OWES są zobowiązane do stosowania się do zmian z 24 października 2016 roku. 
 
Dla działalności OWES, w tym również naszego WOES szczególnie istotne są zmiany zamieszczone w Rozdziale 7: Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w ramach PI 9v oraz zmieniony w Rozdziale 3: Słownik pojęć. 
 
Główne zmiany w tym zakresie to:
 
1. Zmieniono definicję przedsiębiorstwa społecznego (m. in. wymóg minimum trzech miejsc pracy, demokratyczne zarządzanie, rozszerzenie form prowadzenia działalności przez PS)
 
2. Zmieniono definicję osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem
 
3. Dodano definicję istniejącego przedsiębiorstwa społecznego 
Istniejące przedsiębiorstwo społeczne – za istniejące przedsiębiorstwo społeczne uznaje się:
a)       w przypadku podmiotów utworzonych poza projektem OWES lub w projekcie OWES, ale bez uzyskiwania dotacji lub wsparcia pomostowego w formie finansowej – podmiot, który w momencie przystąpienia do projektu spełnia cechy przedsiębiorstwa społecznego lub
b)      w przypadku podmiotów utworzonych w ramach projektu OWES przy wykorzystaniu dotacji lub wsparcia pomostowego w formie finansowej – podmiot, który spełnia cechy przedsiębiorstwa społecznego i zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego w formie finansowej.
4. Zmieniono okres trwałości nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – co do zasady, obecnie nowe miejsce pracy w PS uznaje się za trwałe, jeśli było utrzymane przynajmniej pół roku dłużej niż korzystanie ze wsparcia pomostowego finansowego (czyli, np. jeżeli spółdzielnia socjalna pobiera wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy (podstawowe i przedłużone), to okres trwałości miejsca pracy wynosi nie mniej niż 18 miesięcy; jeżeli spółdzielnia socjalna pobiera wsparcie pomostowe finansowe 6 miesięcy – okres trwałości miejsca pracy wynosi 12 miesięcy)
 
5. Wsparcie pomostowe finansowe jest możliwe wyłącznie na miejsce pracy w formie umowy o pracę bądź spółdzielczej umowy o pracę 
 
6. Wprowadzono możliwość udzielania wsparcia pomostowego finansowego dla istniejących przedsiębiorstw społecznych 
 
7. Zmieniono zakres podmiotowy dotacji, tj. katalog osób uprawnionych do otrzymania dotacji:
 
Dotacje są udzielane wyłącznie na tworzenie nowych miejsc pracy dla:
 
a) osób bezrobotnych, które są najbardziej oddalone od rynku pracy to jest takich, które oprócz bezrobocia doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie innych przesłanek wykluczających, wskazanych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub
 
b) osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, które doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie co najmniej jednej przesłanki wykluczającej, wskazanych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 
Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą działalność gospodarczą w momencie złożenia wniosku o przyznanie dotacji z wyjątkiem:
a) osób ubogich pracujących lub
b) osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w ZAZ, lub
c) osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
 
 
Definicja osoby bezrobotnej: 
 

osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi (taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną).

Wytyczne zostały zamieszczone na stronie Ministerstwa Rozwoju 

Nasi specjaliści intensywnie pracują nad opracowaniem dokumentów dotyczących ścieżki wsparcia WOES uwzględniając Wytyczne. Wszystkie dokumenty będą dostępne na stronie woes.pl/dotacje. 
Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content