Czekamy na biznesplany grup z pierwszego naboru

Wszystkie grupy, które mają za sobą spotkania z doradcami i szkolenia, zapraszamy do złożenia biznesplanu. Biznesplany są ostatnim, ale i najważniejszym etapem przygotowań do założenia przedsiębiorstwa społecznego. 

Już od 4 kwietnia można składać biznesplany wraz z kompletem niezbędnych dokumentów (szczegóły poniżej). Na wnioski czekamy do 29 kwietnia

Przypominamy, że wszystkie biznesplany zostaną ocenione przez specjalną komisję – komisja jest życzliwa, aczkolwiek wymagająca i profesjonalna – warto więc się postarać! 

 

Szczegółowe informacje: 

 

Uprzejmie informujemy, że ogłaszamy nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne. 

dla grup inicjatywnych i podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, pierwszego naboru do ścieżki inkubacji i wsparcia finansowego WOES (grudzień – styczeń 2016 roku). 

 

Termin rozpoczęcia naboru:

4 kwietnia 2016 roku

 

      Termin zakończenia naboru:

29 kwietnia 2016 roku do godziny 16.00

 

       Miejsce składania wniosków (przyjmowania dokumentów):

Biuro Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej

w Koninie przy ulicy 3 Maja 26, 62 – 500 Konin

 

Wnioski należy składać osobiście w biurze WOES bądź wysłać pocztą/kurierem na adres biura WOES. W przypadku wysłania pocztą/kurierem decyduje data wpływu do biura WOES.
Nie ma możliwości złożenia wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej.

 

Formy składania wniosków:

Wnioski o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego wraz z biznesplanami
i innymi wymaganymi dokumentami, których wzory stanowią załączniki do Regulaminu, należy składać w:

 1. Jednym oryginalnym egzemplarzu w wersji papierowej, obowiązkowo wraz z
 2. Wersją cyfrową wniosku i załączników (np. na płycie CD bądź w spakowanym pliku), przy czym Biznesplan i harmonogram rzeczowo – finansowy winny
  być w formacie office lub równoważnym (edytowalnym)
 3. Nie ma możliwości złożenia wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej

Składając wniosek pamiętać należy o poniższych zasadach:

 1. Wniosek winien być wypełniony komputerowo lub maszynowo (nie odręcznie)
  w języku polskim
 2. Wszystkie wymagane rubryki wniosku winny być wypełnione, a strony ponumerowane
 3. Oryginał wniosku wraz z załącznikami winien być spięty w jedną całość oraz podpisany przez uprawnioną osobę i parafowany na każdej stronie; w przypadku gdy Grupa inicjatywna wyznaczyła pisemnie lidera Grupy odpowiedzialnego za kontakt z WOES – wniosek może być podpisany i parafowany wyłącznie przez tę osobę
 4. Do wniosku należy dołączyć wypełnioną przez Wnioskodawcę (jedną dla grupy inicjatywnej, podmiotu ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społecznego) Kartę Oceny Formalnej (samoocena), której wzór stanowi Załącznik nr 15 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne – znacząco usprawni to proces oceny formalnej wniosku i załączonych dokumentów
 5. Wnioskowana kwota wsparcia nie może przekraczać:

ü  dla bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy
w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów
w przedsiębiorstwo społeczne – 120 000,00 złotych łącznie dla podmiotu

ü  dla wsparcia pomostowego podstawowego – 1 750,00 złotych na osobę na miesiąc

 

Zasady udzielania wsparcia znajdują się w Regulaminie, dostępnym pod adresem: www.woes.pl w zakładce: dotacje. Znajdziecie tam państwo wszystkie dokumenty związane ze wsparciem finansowym WOES, w tym wzór Biznesplanu, Regulamin Komisji Oceny Wniosków, kryteria oceny biznesplanu, katalog wydatków wsparcia pomostowego i inne.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt osobiście w biurze WOES, pod numerem telefonu 63 245 58 29 lub drogą mailową:maria.lewandowska@spoldzielnie.org lub woes@spoldzielnie.org

 

WOES OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 22 MARCA 2016

WOES REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

WOES – KRYTERIA OCENY BIZNESPLANU 21 MARCA 2016 

Dokumenty oraz Regulamin znajdą Państwo tutaj

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content