Nabór wniosków wraz z biznesplanami

Od 25 marca 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku można składać wnioski o udzielenie dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne. 

Wnioski mogą składać grupy inicjatywne i podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne które brały udział w  naborze do części inkubacyjnej i dotacyjnej WOES (wyłącznie uczestników projektu, którzy ukończyli cykl szkoleniowo – doradczy WOES). 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na tworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.

 

Termin rozpoczęcia naboru:

25 marca 2021 roku

 

Termin zakończenia nabory:

30 kwietnia 2021 roku do godziny 15.00

 

Miejsce składania wniosków (przyjmowania dokumentów):

Biuro Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w Koninie przy ulicy 3 Maja 26, 62-500 Konin. Wnioski należy składać osobiście w biurze WOES bądź wysłać pocztą/kurierem – w takim wypadku decyduje data wpływu do biura WOES. Nie ma możliwości złożenia wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej.

 

Formy składania wniosków:

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z biznesplanami i innym wymaganymi dokumentami, których wzory stanowią załączniki do Regulaminu udzielania dotacji, należy składać w:

  1. Jednym oryginalnym egzemplarzu w wersji papierowej, obowiązkowo wraz z wersją cyfrową wniosku i załączników (na trwałym nośniku, np. na płycie CD bądź nośniku pamięci), przy czym Biznesplan i harmonogram rzeczowo-finansowy winny być w formacie zgodnym z pakietem office albo równoważnym (edytowalnym), a wszystkie strony wniosku i załączników ponumerowane oraz zeskanowane do jednego pliku (w formacie pdf bądź równoważnym) – w celu przyspieszenia procesu oceny wniosku.
  2. Nie ma możliwości złożenia wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej.

 

 

Składając wniosek pamiętać należy o poniższych zasadach:

1. Wniosek winien być wypełniony komputerowo lub maszynowo (nie odręcznie) w języku polskim

2. Wszystkie wymagane rubryki wniosku i innych załączonych dokumentów winny być wypełnione, a strony ponumerowane

3. Oryginał wniosku wraz z załącznikami winien być spięty w jedną całość oraz podpisany przez uprawnioną osobę i parafowany na każdej stronie; w przypadku gdy Grupa inicjatywna wyznaczyła lidera Grupy odpowiedzialnego za kontakt z WOES – wniosek może być podpisany i parafowany wyłączne przez tę osobę

4. Do wniosku należy dołączyć wypełnioną przez Wnioskodawcę (jedną dla grupy inicjatywnej, bądź podmiotu ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społecznego) Kartę Oceny Formalnej (samoocena), której wzór stanowi Załącznik nr 9 do Regulaminu udzielania dotacji – znacząco usprawni to proces oceny formalnej wniosku i załączonych dokumentów

5. Należy załączyć wersję elektroniczną wniosku wraz z wszystkimi załącznikami – na trwałym nośniku, np. na płycie CD bądź w spakowanym pliku, przy czym Biznesplan i harmonogram rzeczowo – finansowy winny być w formacie office lub równoważnym (edytowalnym), a wszystkie strony wniosku i załączników ponumerowane oraz zeskanowane do jednego pliku (w formacie pdf bądź równoważnym) – w celu usprawnienia procesu oceny wniosku i załączonych dokumentów

6. Wnioski mogą złożyć wyłącznie wnioskodawcy, którzy ukończyli pełen cykl szkoleniowo – doradczy WOES – zgodnie z § 3 ust. 2 lit. a Regulaminu udzielania wsparcia finansowego, w zgodzie z diagnozą potrzeb i przewidziany dla danego typu przedsięwzięcia

7. Przed złożeniem wniosku oraz innych dokumentów należy skontaktować się z Marią Lewandowską – specjalistką wsparcia, monitoringu i kontroli PS (tel.: 63 245 58 29, mail: maria.lewandowska@spoldzielnie.org, w celu sprawdzenia poprawności formalnej dokumentacji

8. Odpowiedzialność za ostateczną zawartość i treść złożonych dokumentów ponosi wnioskodawca

9. Wypełniając dokumentację – proszę zwrócić szczególną uwagę na poprawność wniosku o wsparcie pomostowe i jego zgodność z Regulaminem udzielania dotacji

10. Wnioskowana kwota wsparcia nie może przekraczać:

  • Dla dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w nowo utworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne 245 000,00 złotych netto łącznie dla podmiotu w trakcie trwania projektu dla każdego z typów wsparcia, z zastrzeżeniem, że maksymalna wnioskowana kwota wsparcia na jedno nowe miejsce pracy nie może być większa niż 24 500,00 złotych netto.
  • Dla wsparcia pomostowego podstawowego – 2 000,00 złotych netto na osobę na miesiąc, przy czym należy pamiętać o zasadach udzielania wsparcia finansowego i pomostowego zawartych w Regulaminie udzielania dotacji.

 

Zasady udzielania wsparcia znajdują się w Regulaminie udzielania dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, dostępnym pod adresem: www.woes.pl w zakładce: „dotacje” w sekcji „dokumenty do pobrania”. Znajdziecie tam Państwo wszystkie dokumenty związane ze wsparciem finansowym WOES, w tym wzór Biznesplanu, Regulamin Komisji Oceny Wniosków, kryteria oceny biznesplanu, katalog wydatków wsparcia pomostowego i inne.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 63 245 58 29 lub drogą mailową: maria.lewandowska@spoldzielnie.org.

 

OGŁOSZENE O NABORZE WNIOSKÓW 24.03.2021

 

Dokumenty do pobrania:

Kryteria oceny biznesplanu (1)

WOES FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OSOBY FIZYCZNEJ 04.2019

WOES Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa społecznego i zatrudnieniu sierpień 2019 (1)

WOES Z 1 Wniosek o udzielenie dotacji 27.03.2019 (1)

WOES Z 2 Biznesplan 12.12.2019 (1)

WOES Z 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy 27.03.2019 (3)

WOES Z 5 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 26.02.2019 (1)

WOES Z 6 Oświadczenie o pomocy de minimis 01.08.2019 (1)

WOES Z 8 Regulamin Komisji Oceny Wnioskow 11.04.2019 (1)

WOES Z 9 Karta oceny formalnej 21.03.2019 (1)

WOES Z 15 Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 27.03.2019 (3)

WOES Z 22 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 28.03.2019 (1)

WOES Z 23 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (1)

WOES Z 24 Oświadczenie o nieprowadzeniu PS przez członka rodziny

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content