III Nabór wniosków wraz z biznesplanami

Wszystkie grupy, które brały udział w trzecim naborze do ścieżki inkubacji i wsparcia finansowego WOES  (09 sierpnia 2016 roku do 19 sierpnia 2016 roku) zapraszamy do złożenia biznesplanu. 

Już od 27 września 2016 roku można składać biznesplany wraz z kompletem niezbędnych dokumentów (szczegóły poniżej). Na wnioski czekamy do 14 października 2016 roku do godziny 16.00

Przypominamy, że wszystkie biznesplany zostaną ocenione przez komisję oceny biznesplanów.  

 

Szczegółowe informacje: 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego

na utworzenie nowego miejsca pracy  w istniejących przedsiębiorstwach społecznych

wraz z biznesplanami 

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego
na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów
w przedsiębiorstwo społeczne

Ogłaszamy nabór wniosków

o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy
w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, wraz z biznesplanami i innymi wymaganymi dokumentami – dla przedsiębiorstw społecznych trzeciego naboru do ścieżki inkubacji i wsparcia finansowego WOES ( sierpień – wrzesień 2016 roku)

 

 1. Termin rozpoczęcia naboru:

27 września  2016 roku

 1. Termin zakończenia naboru:

14 października 2016 roku do godziny 16.00

 1. Miejsce składania wniosków (przyjmowania dokumentów):

Biuro Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej

w Koninie przy ulicy 3 Maja 26, 62 – 500 Konin

Wnioski należy składać osobiście w biurze WOES bądź wysłać pocztą/kurierem na adres biura WOES. W przypadku wysłania pocztą/kurierem decyduje data wpływu do biura WOES.
Nie ma możliwości złożenia wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej.

 

Formy składania wniosków:

Wnioski o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego wraz z biznesplanami
i innymi wymaganymi dokumentami, których wzory stanowią załączniki do Regulaminu, należy składać w:

 1. Jednym oryginalnym egzemplarzu w wersji papierowej, obowiązkowo
  wraz z wersją cyfrową wniosku i załączników (np. na płycie CD bądź
  w spakowanym pliku), przy czym Biznesplan i harmonogram rzeczowo – finansowy winny być w formacie office lub równoważnym (edytowalnym)
 2. Nie ma możliwości złożenia wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej

 

Składając wniosek pamiętać należy o poniższych zasadach:

 1. Wniosek winien być wypełniony komputerowo lub maszynowo (nie odręcznie)
  w języku polskim;
 2. Wszystkie wymagane rubryki wniosku winny być wypełnione, a strony ponumerowane;
 3. Oryginał wniosku wraz z załącznikami winien być spięty w jedną całość oraz podpisany przez uprawnioną osobę i parafowany na każdej stronie;
 4. Do wniosku należy dołączyć wypełnioną przez Wnioskodawcę (przedsiębiorstwo społeczne) Kartę Oceny Formalnej (samoocena), której wzór stanowi Załącznik nr 15 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego – znacząco usprawni to proces oceny formalnej wniosku i załączonych dokumentów;
 5. Należy załączyć wersję elektroniczną wniosku wraz z wszystkimi załącznikami;
 6. Wnioski mogą złożyć wyłącznie wnioskodawcy, którzy zakończyli cykl szkoleniowo – doradczy WOES;
 7. Wnioskowana kwota wsparcia nie może przekraczać: dla bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach – 120 000,00 złotych łącznie dla podmiotu

Zasady udzielania wsparcia znajdują się w Regulaminie udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, dostępnym pod adresem: www.woes.pl w zakładce: „dotacje” w sekcji „dokumenty do pobrania”. Znajdziecie tam Państwo wszystkie dokumenty związane ze wsparciem finansowym WOES, w tym wzór Biznesplanu, Regulamin Komisji Oceny Wniosków, kryteria oceny biznesplanu i inne.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt osobiście w biurze WOES w Koninie, pod numerem telefonu 63 245 58 29 lub drogą mailową: maria.lewandowska@spoldzielnie.org lub woes@spoldzielnie.org.

 

Załączniki:

 1. Regulamin udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne
 2. Wniosek o udzielanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne – Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia
 3. Biznesplan – Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania wsparcia
 4. Kryteria oceny Biznesplanu – wyciąg z Regulaminu udzielania wsparcia
 5. Regulamin Komisji Oceny Wniosków – Załącznik nr 14 Regulaminu udzielania wsparcia
 6. Karta Oceny Formalnej – Załącznik nr 15 Regulaminu udzielania wsparcia
Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content