Nabór – świadczenie reintegracyjne WOES

Ogłoszenie o naborze wniosków na świadczenia reintegracyjne

dla nowo zatrudnionych pracowników w przedsiębiorstwie społecznym.

 

W ramach Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (Realizator) ogłaszamy nabór wniosków na świadczenia reintegracyjne.  

Dofinansowanie (refundacja) dotyczy realizacji Indywidualnych Planów Reintegracji (IPR) dla nowo utworzonych miejsc pracy dla pracowników przedsiębiorstw społecznych (PS) wskazanych w art. 2, punkt 6, litery b, d, e, g, h, i, oraz l ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Ustawa).

 

Co to jest reintegracja? Co to jest Indywidualny Plan Reintegracji (IPR)?

Reintegracja społeczna – działania służące odbudowaniu lub nabyciu
i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej
i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, w tym rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnościami.

Reintegracja zawodowa – działania służące zdobyciu nowych kwalifikacji, kompetencji, wiedzy i umiejętności w celu odbudowania lub uzyskania
i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy
i awansu zawodowego, w tym rehabilitację zawodową osób
z niepełnosprawnościami.

Indywidualny Plan Reintegracji (IPR) – dokument opracowywany przy aktywnym

uczestnictwie osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym i ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych tej osoby. Szczegółowe zasady opracowania IPR opisano w art. 6 Ustawy.

Nie wiesz jak przygotować IPR?

Napisz/zadzwoń do nas, nasze specjalistki ds. reintegracji na pewno pomogą
na każdym etapie opracowania indywidualnych planów reintegracji.

Joanna Szymczak:

joanna.szymczak@spoldzielnie.org tel. 63 245 58 29

Andżelika Smorawska:

andzelika.smorawska@spoldzielnie.org tel. 63 245 58 29

 

Na co mogę uzyskać dofinansowanie?

 1. W ramach wsparcia reintegracyjnego dopuszczalne jest w szczególności finansowanie następujących kategorii wydatków:
 2. Wsparcie specjalistów: doradca zawodowy, trener pracy, coach, psycholog, mentor, superwizor, ekspert przez doświadczenie, grupy samopomocowe.
 3. Wsparcie edukacyjne: kursy, szkolenia i warsztaty w zakresie umiejętności społecznych; grupy samokształceniowe; kursy i szkolenia zawodowe; podnoszenie poziomu wykształcenia; spotkania sieciujące; pozostałe formy kształcenia i podnoszenia kompetencji i kwalifikacji.
 4. Wsparcie integracyjne (dla pracowników PS): wyjazdy i spotkania integracyjne i integracyjno-edukacyjne; imprezy okolicznościowe; korzystanie z lokalnej oferty kulturalnej (np. teatr, kino, koncerty), grupy samopomocowe.
 5. Wsparcie związane z wykluczeniem komunikacyjnym: zakup biletów; dofinansowanie zakupu środka transportu (np. rower, hulajnoga, skuter itp.)[1].
 6. I inne wynikające z IPR[2].

[1] Zakup środka transportu możliwy do sfinansowania pod warunkiem, że ma charakter towarzyszący pozostałym działaniom reintegracyjnym.

[2] Tu w szczególności finansowanie: (1)  usług zdrowotnych w zakresie działań o charakterze diagnostycznym lub profilaktycznym

 

Katalog wydatków w ramach wsparcia reintegracyjnego ma charakter otwarty, lecz powinien mieć logiczny związek z potrzebami osoby wynikającymi z danych i informacji zawartych w IPR.

 

Dla kogo wsparcie i czy mój podmiot może złożyć wniosek aby uzyskać dofinansowanie?

 1. Wsparcie dotyczy wyłącznie nowo utworzonych miejsc pracy dla pracowników Odbiorcy wsparcia reintegracyjnego, dla których został przygotowany Indywidualny Plan Reintegracji.
 2. Wnioski mogą być składane przez przedsiębiorstwa społeczne, które zatrudniają osoby spełniające przesłanki zgodnie z art. 2, punkt 6, litery b, d, e, g, h, i oraz l ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Procedura naboru:

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków lub wyczerpania limitu, o którym mowa w paragrafie 2, punkt 1 Regulaminu udzielania wsparcia reintegracyjnego (regulamin do pobrania poniżej).

Wnioski należy składać w siedzibie organizatora lub drogą pocztową na adres: Konin (62-510), ul. Wrzosowa 7 (wniosek do pobrania poniżej). Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający spełnienie dodatkowych przesłanek zgodnie z art. 2, punkt 6, litery b, d, e, g, h, i oraz l ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (np. zaświadczenie z PUP, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie z OPS itp.).

Decyzja o przyznaniu dofinansowania zostanie podjęta na podstawie oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz dostępności środków.

Wsparcie udzielone zostanie podmiotom, które:

 1. złożą prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami,
 2. otrzymają pozytywną opinię Realizatora i Specjalistki/y ds. reintegracji,
 3. podpiszą Umowę z Realizatorem (wzór umowy do pobrania poniżej).

 

W przypadku otrzymania wsparcia, Odbiorca wsparcia reintegracyjnego zapewnia, że nie występuje podwójne finansowanie ze wsparciem finansowym na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS (jeśli dotyczy) (wzór oświadczenia do pobrania poniżej).

Zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z pełną treścią regulaminu oraz skorzystania z dostępnych form wsparcia na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej. Szczegółowe informacje, regulamin oraz niezbędne dokumenty aplikacyjne dostępne są do pobrania poniżej oraz w siedzibie Realizatora przy ul. Wrzosowej 7 w Koninie.

Realizator dokonuje refundacji wydatków przedłożonych przez Odbiorcę wsparcia reintegracyjnego na realizację IPR. Refundacja dokonywana będzie na bieżąco wraz z realizacją założeń wynikających z IPR.

Kontakt:

Joanna Szymczak:

joanna.szymczak@spoldzielnie.org tel. 63 245 58 29

Andżelika Smorawska:

andzelika.smorawska@spoldzielnie.org tel. 63 245 58 29

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych prowadzące Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej wyraźnie zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełniania treści dokumentów projektowych do wsparcia reintegracyjnego, w szczególności w przypadku zmiany zapisów obowiązujących regulacji, zmiany dokumentów projektowych, zmiany zapisów określonych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie, mających wpływ na treść stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie. Stowarzyszenie ze swojej strony przy tworzeniu ww. informacji i dokumentów dochowało należytej staranności, jednakże ich ostateczna treść jest niezależna od Stowarzyszenia, działającego w ramach projektu, zgodnie z ustalonymi w nim zasadami oraz Standardami OWES.

Załączniki:

Załącznik nr 1  Wniosek o udzielenie wsparcia reintegracyjnego

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania

Załącznik nr 4 REGULAMIN OWES

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content