Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny

Ośrodek

Od 2010 roku nieprzerwanie prowadzimy  Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej. Jest to Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej. 

 

Czym jest Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES)?

 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej to instytucje zajmujące się kompleksowym wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej i osób indywidualnych zainteresowanych uruchomieniem przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej. OWESy zobowiązane są świadczyć usługi doradcze w sferach prawnych, księgowych czy marketingowych, organizować szkolenia i warsztaty oraz wspierać rozwój partnerstw lokalnych. Od 2015 roku Ośrodki muszą posiadać akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 

Działalność Ośrodka współfinansowana jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Udział w projekcie i działaniach Ośrodka jest bezpłatny.  

Planowane efekty projektu WOES:

a) objęcie wsparciem 630 kobiet i mężczyzn, w tym 120 osób z niepełnosprawnościami,
b) objęcie wsparciem 165 podmiotów ekonomii społecznej (PES),
c) utworzenie 155 trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS) z subregionu konińskiego,
e) utworzenie 25 grup inicjatywnych PES,
f) 25 środowisk (partnerstw) realizujących wspólne przedsięwzięcia mające na celu rozwój ekonomii społecznej,
g) wzrost o 5% obrotów PS objętych wsparciem WOES. 
 
Celem projektu jest:
– wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych z terenu subregionu konińskiego – o 155 miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (do 31 lipca 2022 roku), 
– zwiększenie dostępności do usług wsparcia ekonomii społecznej oraz poprawa sytuacji na rynku 150 PES z subregionu konińskiego oraz 15 spoza subregionu konińskiego, poprzez usługi animacji, inkubacji, wsparcia biznesowego oraz finansowego dla nowych i istniejących PES/PS (do 31 lipca 2022 roku).
 

Działania projektowe rozpoczęto w październiku 2018 roku, a zakończone zostaną w lipcu 2022 roku.

Wartość projektu: 16 119 210,66 zł

Wartość dofinansowania Projektu: 15 506 910,66 zł

Numer projektu: RPWP.07.03.02-30-0002/18

 

 

Dla kogo?

 

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej działa na terenie Wielkopolski. Jego działalność dedykowana jest wszystkim mieszkańcom regionu, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców subregionu konińskiego. Do subregionu konińskiego należą: miasta Konin i Gniezno oraz powiaty: koniński, kolski, turecki, słupecki, gnieźnieński oraz wrzesiński. 

 

Działania Ośrodka dedykowane są w szczególności:  

 • podmiotom ekonomii społecznej i ich kadrze zarządzającej oraz pracownikom
 • osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczonym społecznie;
 • osobom planującym założenie podmiotu ekonomii społecznej lub podjęcie pracy
  w podmiocie ekonomii społecznej;
 • osobom prawnym planujące założenie podmiotu ekonomii społecznej. 

 

Nasze działania realizujemy w sposób dostępny dla wszystkich!

Odwiedzając nasze biura (w Koninie i w Poznaniu) możecie skorzystać z podjazdów lub z windy. Sale szkoleniowe w których się spotkamy są na jednym poziomie – wszystko by było Wam jeszcze wygodniej. Dbamy o Wasz komfort zapewniając dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami toalety. Podobnie nasze szkolenia, wydarzenia i warsztaty, odbywają się w miejscach, które nie ograniczają dostępności. 

Wydawane przez nasz Ośrodek publikacje i materiały informacyjne są dostępne zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. 

Katalog publikacji online 

Wersje cyfrowe magazynów SOC

Naszych materiałów możecie również posłuchać – #CzytamySOC

 

Każde wsparcie i wszystkie działania są realizowane zgodnie z polityką równości szans i równości dostępu do usług, ze szczególnym uwzględnieniem równości płci (równości kobiet i mężczyzn), dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równego traktowania wszystkich odbiorców/klientów/beneficjentów ostatecznych/uczestników projektu oraz niedyskryminowania odbiorców/klientów/beneficjentów ostatecznych/uczestników projektu.

 

Oferta Ośrodka 

 

W ramach działalności Ośrodka przygotowaliśmy szeroki wachlarz wsparcia. Są to między innymi: 

 • wsparcie badawcze,
 • inkubacja przedsiębiorstw społecznych oraz wsparcie merytoryczne w tworzeniu i rozwoju: spółdzielni socjalnych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz spółdzielni uczniowskich,
 • bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
  i podmiotach ekonomii społecznej,
 • wsparcie szkoleniowe i inkubacja przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • wsparcie doradcze i usługi na rzecz przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej,
 • wsparcie promocyjne i marketingowe, działania sieciujące.

 Korzystanie z oferty Ośrodka jest nieodpłatne. Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami w Poznaniu i Koninie. 

 

Oferta usług OWES 2020

 

Oferta wsparcia finansowego WOES pdf

 

KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

 

REGULAMIN WSPARCIA MARKETINGOWEGO ORAZ PROMOCYJNEGO NA RZECZ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
I PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

 

Skargi i wnioski

Wszelkie uwagi do pracy OWES oraz jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej można zgłaszać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informacje szczegółowe na stronie MRPiPS.

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. 3 Maja 26 | 62-500 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content